Lokální kontrolní program LKP2406.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

Aktualizace programu WR Mzdy - verze 24.10 - ke stažení zde

24.10 - Stejně, jako v loňském roce, je nyní jedno, zda KS pro období 01.2024 bude založen ve verzi 23.14 nebo 24.10. Verze 24.10 bude plynule navazovat na verzi 23.14 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na
rok 2024. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2024 bez ohledu zda užíváte verzi 23.14 nebo 24.10.
- Dovolená - Plánovaný nárok ... na základě Žádosti o převedení části dovolené do následujícího roku se provede stanovení plánovaného nároku:
1. Dovolená-Plánovaný nárok-Stanovení-Nová dovolená ... provést výběr pro všechny zaměstnance
2. Otevře se obrazovkový formulář, ve kterém na základě schválené Žádosti potvrdíte příslušný počet převáděných hodin dovolené do roku 2024
3. Po potvrzení převodu provedete Promítnutí do KS ... a je hotovo :-)
- Pro DPČ a DPP se plánovaný nárok NESTANOVUJE!!! Skutečný nárok se automaticky počítá ze skutečně odpracovaných hodin s použitím fiktivní TPD ve výši 20 hod.
První skutečný nárok vzniká po odpracování 4-násobku TDP, tedy po odpracování 80 hodin.
- Veškeré změny platné pro rok 2024 jsou zabudovány v algoritmu Výpočtu dobírek.
- Přidanění za používání služebního vozidla pro soukromé účely - v KS do položky % pořizovací ceny vozidla zadat:
- 1% z ceny pro běžná vozidla
- 0.5% z ceny pro nízkoemisní vozidla
- 0.25% z ceny pro bezemisní vozidla

Lokální kontrolní program LKP2312.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

Aktualizace programu WR Mzdy - verze 23.14 - ke stažení zde

23.14 - ONZ ... nově obsahuje komplexní sestavení všech částí tohoto dokumentu, včetně průběhu zaměstnání i průměru na pracák při odhlášce, bez ohledu na zvolený výběr druhu sestavení ... dle data, dle výběru
- Příloha k žádosti o DNP ... nový krok - "Poslední příjem" ... pro zadané osobní číslo zjistí období, ve kterém měl/a dotyčný/á poslední příjem - využítí např. při nástupu na další PPM přímo z RD
- Výplatní pásky ... úprava informace o nároku a čerpání dovolené
- Statistika ... nový krok - Kontrola limitu zaměstnanců - pro školské organizace

Přihláška na podzimní školení programu WR Mzdy ke stažení zde

23.13 - Sleva 5% - není třeba zadávat středisko při rekapitulacích, či výstupu do účta, sleva se promítne na kmenových střediscích zaměstnanců, na které byla poskytnuta.
- Čištění dat - možno zadat interval roků. které mají být z datového adresáře odstraněny.
Pozn.: Před každým novým posouzením podmínek nároku na slevu 5% (např. po přechodu na nový měsíc, po opakovaném výpočtu dobírek, při změně úvazku atd.) nezapomeňte provést Rušení!

23.12 - Realizace slevy na pojistném za zaměstnance od 02/2023:
- podmínkou je schválení záměru tuto slevu uplatňovat - viz předchozí verze
- pro uplatnění slevy v rámci období je nutné splnění i dalších ukazatelů, to vše hlídá krok Podmínky nároku v sekci Přehled pro ČSSZ-Formulář, kdy dojde k automatickému vyhodnocení jednotlivých záměrů
- v Aktualizaci je potom nutno potvrdit položku Podmínky splnění A/N, seznam zaměstnanců splňujících, resp. nesplňijících podmínky uplatnění nároku na slevu je možno vytisknout v samostatných sestavách
- po potvrzení vybraných zaměstnanců doporučuji provést Rušení v kroku Přehled pro ČSSZ a následně Aktualizaci v kroku Přehled pro ČSSZ-Formulář ... dojde k doplnění aktuálních hodnot do formuláře, včetně údajů o uplatněných slevách

23.11 - Nová úloha OZUSPOJ 2023 ... jedná se o oznámení záměru uplatnit slevu na pojistném z důvodu zkráceného pracovního úvazku. Podrobnou metodiku naleznete v časopisu "Mzdová ůčetní 01/2023", str. 20 až 29.
Realizace ... od období 02/2023:
1. U potencionálních zaměstnanců nastavit v KS 02/2023 položku "Sleva 5% na pojistném organizace na "ano" - neznamená, že sleva bude uplatněna, nutno vyhodnotit ještě další parametry z měsíčního zpracování.
2. Krok Sestavy-Odvody SZ-Oznámení záměru-Aktualizace:
- Aktualizace a výběr ... automaticky se vyberou z KS zaměstnanci s nastaveným parametrem "ano" pro uplatnění slevy - nutno doplnit Typ podání, datum Od, resp. Do, a vybrat záznamy k poslání na ČSSZ
- Formulář ... možno vytisknout formuláře záměrů
- Převod do XML ... vytvoření souborů jednotlivých záměrů k zaslání na ČSSZ, každý vybraný záznam má své samostatné XML, rozlišení dle rodného čísla
- Zaslání jednotlivých souborů datovou schránkou nebo přes Portál ČSSZ
3. Soubor záměrů se automaticky doplňuje o nové případy na základě informace z KS ... před každým posláním je třeba provést nový výběr záznamů ze souboru záměrů
- Stejným způsobem, jako se zadávají pod sekcí Dobírky Projekty EU, tak je možno v nově vzniklé agendě zadávat projekty financované z Národního plánu obnovy. Nyní je tato problematika dotažena až do výkazu P1-04.

23.10 - Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2023 bude založen ve verzi 22.30 nebo 23.10. Verze 23.10 bude plynule navazovat na verzi 22.30 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na
rok 2023. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2023 bez ohledu zda užíváte verzi 22.30 nebo 23.10.
- Dovolená - Plánovaný nárok ... na základě Žádosti o převedení části dovolené do následujícího roku se provede stanovení plánovaného nároku:
1. Dovolená-Plánovaný nárok-Stanovení-Nová dovolená ... provést výběr pro všechny zaměstnance
2. Otevře se obrazovkový formulář, ve kterém na základě schválené Žádosti potvrdíte příslušný počet převáděných hodin dovolené do roku 2022
3. Po potvrzení převodu provedete Promítnutí do KS ... a je hotovo :-)

22.30 - Exekuce - počet možných zadaných exekucí byl rozšířen z deseti na patnáct
- Změny ve vykazování dovolené u PPM a RD
- V sestavách:
- k prvnímu
- k poslednímu
- Nárok po MD - Přehled čerpání
- Výplatní páska
- Rok,Q - Dovolená - Přehled čerpání
je vykazována dovolená dle skutečného průběhu nároku a čerpání po PPM
Pozn.: Sestavy ...zúčtování, ...rozbor a Rok,Q - Dovolená - Kumulativní vývoj plně respektují pravidla pro běžný výpočet skutečného nároku na dovolenou dle průběhu zaměstnání (nikoliv dle skutečného průběhu čerpání po PPM)
- Zúčtování dovolené za rok 2022:
- ať budeme hovořit o zúčtování dovolené za rok nebo za určité období, vždy je pro nás rozhodující a nejvíce vypovídající sestava Dovolená - přehled k poslednímu
- vlastní sestavy Zúčtování dovolené a Skutečný nárok - rozbor jsou pouze podpůrnými sestavami, ve kterých je uveden postup a výpočet hodnot, které jsou uvedeny právě v sestavě k poslednímu
- takže sestava k poslednímu v souvislosti i se sestavami Dovolená za období (Přehled čerpání, Kumulace nároku - nová sestava) nám podávají ucelenou informaci o nárocích na dovolenou, o jejím čerpání a to v aktuálním období i v průběhu roku, také o zůstatcích dovolené, a to vše v hodnotách plánovaných i skutečných.
- Žádost o převod dovolené do roku 2023:
- vychází ze sestavy k poslednímu (tedy k 31. 12. 2022)
- rozdíl oproti přechodu z roku 2021 na rok 2022 o z roku 2021 byl skutečný zůstatek dán součtem skutečného nároku na dovolenou dle průběhu zaměstnání v hodinách a zůstatkem dovolené z roku 2020 ve dnech o od roku 2022 jsou všechny hodnoty pouze v hodinách ...pokud byla nainstalována verze pro rok 2022, nebylo možno vzhledem k výrazné změně algoritmů výpočtu zůstatků dovolené se vrátit do období 12/2021 a zpracovat zpětně sestavu k poslednímu, tedy k 31. 12. 2021- v současnosti je možno tento krok zpracovat kdykoliv v období 12/2022, co je ale důležité pro správné fungování:
- zpracování přehledu k poslednímu pro všechny zaměstnance
- případná aktualizace počtu hodin pro převod

22.20 - Sestavy v kroku Dovolená - odebrány součty za střediska i celkem organizace, ponechána volba pouze u sestavy Dovolená k poslednímu.
- Plánovaný nárok dovolené při změně úvazku - doplněna slíbená tabulka v Excelu.
- Sestava Dovolená za vybrané období - doplněna o údaje o plánovaném nároku, u každého zaměstnance jsou dva řádky, v prvním uvedeny údaje v hodinách, ve druhém ve dnech.
- Kompletně přepracována úloha ONZ2022, v případě ukončení PP (kód akce 02) je možno doplnit informace pro podporu v nezaměstnanosti, rovněž je k dispozici i nový formulář.
Pokud je nutné přiložit k ONZ2022 přílohu, musí se nejprve XML soubor načíst na Portál ČSSZ, doplnit přílohu a po té poslat některým z nabízených způsobů.

22.10 - Realizaci změn čísel Příloh pro stanovení tarifů a vlastní změnu platového tarifu od 1. 1 . 2022 je nutno realizovat v této verzi.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2022 (může být založen i z předchozí verze)
2. krok Utility - Změna čísla Přílohy ... z důvodů změn v počtu a významu Příloh dojde k přečíslování v KS (Příloha 1,2 zůstává, z 3 je 4, ze 4 je 5, nová 3)
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2021
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 22, najet na MZKS_01.22 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. až 3.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2022 bude založen ve verzi 21.17 nebo 22.10. Verze 22.10 bude plynule navazovat na verzi 21.17 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2022. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2022 bez ohledu zda užíváte verzi 21.17 nebo 22.10.
- Dovolená - Plánovaný nárok ... na základě Žádosti o převedení části dovolené do následujícího roku se provede stanovení plánovaného nároku:
1. Dovolená-Plánovaný nárok-Stanovení-Nová dovolená ... provést výběr pro všechny zaměstnance
2. Otevře se obrazovkový formulář, ve kterém na základě schválené Žádosti potvrdíte příslušný počet převáděných hodin dovolené do roku 2022
3. Po potvrzení převodu provedete Promítnutí do KS ... a je hotovo :-)
- Výpočet daně ... přidány možnosti pro realizaci Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky:
- přímo na webu MFCR (zatím bez možnosti importu XML souboru)
- excelovská tabulka

21.17 - Kmenový soubor - položka "Cizinec" rovna "1" ... zpřístupněny dvě nové položky pro zadání evidenčních(registračních) čísel na zdravotní pojišťovnu, resp. na správu sociálního zabezpečení - týká se přihlášek, odhlášek a ELDP.
- Exekuce - v Aktualizaci se zobrazují pouze záznamy poplatné aktuálnímu období
- Izolačka ... po schválení odblokováno pro 11-12/2021
- Odměny - upraveno nápovědné menu ... řazeno abecedně dle střediska
- Dovolená - Sestave k prvnímu ... upraveno řádkování tisku

21.16 - Dovolená - nové kroky:
1. Nárok po MD ... automaticky spočítá nárok na dovolenou po skončení PPM, podmínkou je správné vyplnění Stop stavu 1 v kmenovém souboru (kód 20, data OD, DO trvání MD).
Nárok je třeba spočítat nejpozději v období, kdy PPM končí.
2. Synchronizace návaznosti ... v případě jakékoliv nesrovnalosti v průběhu výpočtu dovolené v kumulaci od počátku roku (ev. od počátku nástupu do zaměstnání) tento krok vzájemné vazby opraví a "učeše".
- Výplatní listy (pásky) - těsně před tiskem VL je na základě dotazu umožněna v případě potřeby oprava položek dovolené, které se zobrazují va VL.
- Sestavy Náklady organizace - rozšířeny o krok, ve kterém jsou zohledněny tzv. vnitropodnikové střediskové převody definované v Jiné mzdě.

21.15 - Dovolená - nový krok ... Zúčtování dovolené - kromě zúčtování k 31.12. obsahuje nově i tzv. Průběžné zúčtování, které průběžnou tvorbu nároku na dovolenou ukazuje nejen z pohledu celkových hodin, ale i z pohledu plně započitatelných a částečně započitatelných hodin v souvislosti se splněním příslušných hranic pro posouzení nároku na dovolenou.
V případě ukončení PP ve sledovaném období spočítá definitivní nárok na dovolenou dle příslušných kritérií.
Aby údaje o dovolené v případě ukončení PP byly kompletní a navazující, nezapomeňte při této změně znovu stanovit plánovaný nárok dovolené pro zaměstnance, kterých se tato změna týká.
- Stravovací paušál - vzhledem k tomu, že i v případě stravovacího paušálu je možno poskytnou příspěvek z FKSP, který je osvobozen od daně, je nyní možno tento příspěvek zadat do Parametrů v Měsíčním vstupu. Tento příspěvek nesmí přesáhnout 45% hodnoty poskytnutého stravovacího paušálu.
Příklad:
- poskytnutý paušál 72,- Kč
- příspěvek FKSP 58,- Kč
Celkem 130,- Kč
Přesto, že celková hodnota stravovacího paušálu překročila hranici 75,60 Kč, nebude zaměstnanec mít žádnou částku k dodanění, neboť vlastní hodnota paušálu činí 72,- Kč.
- Částka "izolačky" je promítnuta do všech rekapitulací, nákladů organizace i výstupu do účetnictví.

21.14 - Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě - tzv. "Izolačka", aktuální od období 03/2021:
- Náhrady za PN - v případě, že je zadán druh náhrady karanténa - "KARAN", je nutno v poli "Izolačka" zvolit ano/ne, dle toho, zda se jedná o nařízenou karanténu, či nikoliv.
- Izolačka = A (ano), spočítá se příspěvek jako součin hodnot 370,- Kč krát počet kalendářních dnů karantény, tento příspěvek se přičte k klasické náhradě za karanténu ... součet nesmí přesáhnout 90% průměrného výdělku za dobu karantény, pokud ano ... je celková náhrada rovna právě těmto 90% průměrného výdělku
- Izolačka = N (ne) nebo jiný druh náhrady než nařízené karanténa - přepočet náhrady se nekoná a náhrada je v původní klasické výši. Stejně tak platí pro období 01/2021 a 02/2021.
- Přehled náhrad potom obsahuje informace o počtu případů poskytnutého příspěvku a také o jeho celkové výši ... tyto informace se automaticky doplní i do nového Přehledu o výši pojistného, který platí od období 03/2021.
- Úprava je promítnuta do generovaného XML souboru pro ČSSZ, zároveň dojde i k aktualizaci Komunikátoru ČSSZ tak, aby bylo možno za období 03/2021 Přehled elektronicky odeslat ... na aktualizaci Komunikátoru ČSSZ budete upozorněni emailem.

21.13 - Měsíční vstup - Vyplňování ... zadávání čerpané dovolené
- po zadání hodin čerpané dovolené se dle úvazku automaticky propočítá počet dní dovolene dle zadaného úvazku -> následující položka v Měsíčním vstupu
- při standardních pravidelných úvazcích je počet dní také standardní
- při nepravidelné pracovní době vzniká po zadání správného počtu hodin, které přísluší směně, resp. směnám, za které se dovolené zadává, dojde k výpočtu dní s desetiným místem, což je potom nutno upravovat v Opravách
- nyní je možno položku počtu dní, které se mají odpočítat od fondu pracovních dní upravit ihned a odpočet od celkového počtu pracovních dní se provede následně po této úpravě.
- vzhledem k této úpravě pozbývá významu položka Hod.pro odpis dovolené v KS
Příklad:
Zaměstnanec pracuje ve 40-ti hodinovém úvazku s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou:
- Po ... 12 hod.
- Út ... 8 hod.
- St ... 4 hod.
- Čt ... 8 hod.
- Pá ... 8 hod.
V Po a Út si vezme dovolenou ... zadáme 20 hodin, spočítá se 2,5 dne, ale ve skutečnosti jsou to pouze 2 dny - pokud by nebyla možná okamžitá korekce, došlo by k odpočítání 2,5 dne z odpracovaných dní a následně by se musel tento údaj v Opravách MV upravit - díky možnosti okamžité korekce na 2 dny budou nyní z odpracovaných dní odpočítány jen 2 dny.
Tím pádem budou údaje o odpracovaných dnech správně i na výplatní pásce.

21.12 - Stravenkový paušál - původně začleněn v položce "Cestovné, stravné". Nyní je ve výsledném měsíčním souboru dobírek jako samostatná položka, a tak se i zobrazí na Výplatní pásce, v rozborech, v Rekapitulacích, ve Vazbě Účto i na Mzdovém listě.

21.11 - Stravenkový paušál - programové úpravy v případě, že hodnota poskytnutého stravenkového paušálu nedosáhne hranici částky k dodanění

21.10 - Realizaci změny platovýcho tarifů od 1. 1 . 2021 je nutno realizovat v této verzi.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2021 (může být založen i z předchozí verze)
2. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle tarifu, stupně a čísla přílohy v KS.
Pozn.: Krok Změna platového tarifu zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2020
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 21, najet na MZKS_01.21 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. až 2.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2021 bude založen ve verzi 20.17 nebo 21.10. Verze 21.10 bude plynule navazovat na verzi 20.17 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2021. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2021 bez ohledu zda užíváte verzi 20.17 nebo 21.10.
- V roce 2021 dochází k podstatné změně v oblasti Dovolené - jsou nastolena nová pravidla jak ve stanovení plánovaného nároku na dovolenou, tak v oblasti průběžného stanovení skutečného nároku na dovolenou (probíhá automaticky), tak i v závěrečném zúčtování nároku na dovolenou k 31. 12. 2021.
Stanovení plánovaného nároku na dovolenou:
1. Krok Základ-Dovolená-Nárok-Stanovení-Nová dovolená k 1. 1. - vybrat všechny zaměstnance ... automaticky se stanoví plánovaný nárok, převede se stará dovolená
2. Promítnutí do KS
3. V roce 2021 se nulování čerpání neprovádí
- Stravenkový paušál - v kroku Měsíční vstup-Parametry je nutno nejprve nastavit hodnotu denního stravenkového paušálu(možnost volby I., II.).
Dále v kroku Měsíční vstup-Stravenky,paušál je nutno zadat počet dní, za které je paušál poskytnut ... ihned se spočítá jeho hodnota a částka, kterou zaměstnanec přidaní(částka nad hranici dodanění).
Algoritmus stravenek bude fungovat i nadále v nezměněné podobě.
- V kroku Ostatní-Příručka,videa je nyní možno shlédnout i dostupná videa k různým tématům z roku 2021

20.17 - Stravenky versus Rušení měsíčního vstupu - v případě, že je třeba provést Rušení měsíčního vstupu a máte již pořízeny Stravenky, tak si program tyto stravenky zapamatuje a po vytvoření nového Měsíčního vstupu je vrátí zpět.
- Antivirus B versus svátek - pokud zaměstnanci měli pracovat ve svátek a nemohou, náhrada 60% průměru spadá do Antiviru B, jinak za svátek náleží 100% průměru a do Antiviru B nelze zahrnout.
- Má-li zaměstnanec nařízenu karanténu, ale pracuje - v Náhradách za PN třeba vynulovat hodiny 1. dne PN i všechny ostatní hodiny a dny, totéž ev. i v DNP ... nebude realizována vazba na Měsíční vstup ani na ELDP, ve mzdových listech s DNP je v přehledu DNP uvedena poznámka, že se jedná o karanténu a zaměstnanec pracoval.

20.16 - Ostatní-Parametry programu ... změněn systém definování úložiště pro archivaci dat. Nyní je možno definovat i síťovou cestu (\\název....). Zároveň je zachována možnost ukládání na disk (flash disk) s označením jedním písmenem - NUTNÉ je však ve zmíněných
parametrech za symbolické označení disku uvést dvojtečku:
- původně např. F ... nyní F:
Pozn.: Pokud tak neučiníte, program si správnou syntaxi příkazu pro Archivaci vytvoří sám!
- Antivirus C - Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C).
Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Jedná se o organizace do 50 zaměstnanců.
Podrobnosti na webu ČSSZ.
V programu WR Mzdy - krok Odvody SZ-Vyúčtování-Antivirus C ... u každého zaměstnance je třeba nastavit, zda se pro odvod organizace jeho VZ na SZ zahrnuje, či nikoliv pro celkový výpočet odvodu na SZ.
Pro sestavení Přehledu na ČSSZ budete pokračovat příslušným dalším krokem:
- pokud neuplatňujete slevu ... Běžný režim
- pokud uplatňujete slevu ... Snížený VZ
Pozn.:Po aktualizaci v kroku Antivirus C je nutno provést před novým sestavením Přehledu krok Rušení, aby došlo ke správnému přepočtu odvodu na SZ za organizaci.
Veškeré změny se automaticky promítnou také do Příkazu k úhradě, do Rekapitulace i do Rozklíčování.

20.15 - Z důvodu zjednodušení ukládání účetních výstupů ze mzdového programu pro následný export do podvojného účetnictví (Multisoft) je prvotní složka automaticky nastavena na jméno "\MzdyUcto". Označení disku zůstívá původní. Soubory se ukládají do podsložek podle toho, zda se jedná o monoverzi, či multiverzi.
Příklad:
- původně c:\MzUcto2011 ... nově c:\MzdyUcto
- původně m:\MzUcto2011 ... nově m:\MzdyUcto
Tímto krokem se zabrání hledání souborů v případě, že si uživatel nezaktualizoval cestu v parametrech v kroku Vazba účto.
- Měsíční vstup - pokud zaměstnanec ukončil PP v aktuálním období, proběhl test na zůstatek dovolené - jakmile se "přejelo" políčko Dovolená čerpaná - hláška "V období (měsíc/rok) ukončen PP-neproplacená dovolená"
Nově - při ukončení PP v aktuálním období hláška "PP v období (měsíc/rok) ukončen, zašli ELDP, odhláška na ZP a OSSZ!"
- ELDP - zásadní změny:
-uložení ELDP do archivu:
- ručně
- nově automaticky po převodu do XML, předpokládá se, že vytvořený XML je určen i k odeslání na ČSSZ
- zpracování všech ELDP do 30. 4. RRRR - v období 12/RRRR:
- u již zaslaných ELDP - upozornění "ELDP již archivován (odeslán) dne DD.MM.RRRR"
- takové ELDP zruším a ponechám pouze ty neodeslané (pokud nebudu opravovat)
- Mzdové listy - na přání byl doplněn výstup aktuálně zpracovaných ML do formátu XLS
- Výplatní pásky:
- Běžný režim - jako dosud
- Hromadné rozesílání
- na základě výběru (klasického nebo dle jednotlivců) rozešlete výplatní pásky jediným kliknutím - není třeba odesílat každému zaměstnanci zvlášť
- před odesláním možno vytisknout opis vybraných zaměstnanců, kterým bude VP zaslána
- po odeslání - protokol o doručených emailech, nedoručené se objeví v Doručené poště poštovního klienta
- Modul "Hromadné rozesílání" nebude běžnou součástí programu WR Mzdy, bude v rámci programu odblokován na základě jednorázového poplatku.
- Exekuce - od 1. 7. dojde ke změně výpočtu nezabavitelné částkyČ, výpočtová základna i limit plně zabavitelné částky zůstanou beze změny. Veškeré úpravy včetně nastavení příslušných hodnot v Parametrech proběhnou automaticky bez nutnosti ručního zásahu!

20.14 - Exekuce - v souvislosti se zvýšením životního minima jednotlivce od 1. 4. 2020 dochází i ke zvýšení částky výpočtové základny pro výpočet exekucí. Tato změna proběhne v programu automaticky a z Vaší strany není třeba žádných zásahů.
- Import eNeschopenek - vzhledem k značné improvizaci lékařů při vyplňování eNeschopenek byly upraveny algoritmy importů tak, aby se neschopnosti správně umístily jak do Náhrad za PN, tak do DNP

20.13 - Přehled náhrad za PN - jednotlivé případy i rekapitulace na jedné stránce
- eNeschopenky - novinky:
- eNeschopenky - Import (vznik, trvání, ukončení) - zůstává stejný
- Náhrady za PN, DNP - Import z eNeschopenek - nyní je možno provádět průběžně, jak eNeschopenky přicházejí, při každém oprávněném importu je do záznamu přidán datum importu, který zabrání vícenásobnému promítnutí do Náhrad za PN, resp. DNP
- tento způsob zároveň umožňuje aktivaci upozornění na vystavení Přílohy k žádosti o dávku nebo Hlášení zaměstnavatele o ukončení DPN

20.12 - Zdanitelné příjmy - doplněny formuláře pro rok 2020
- Nový systém zpracování výkazu ISP - zpřesnění vykazování mimorozpočtových zdrojů za použití údajů pro výkaznictví - podrobně probereme na květnovém školení!!!

20.11 - eNeschopenka - u jednotlivých kroků (Vznik, Trvání, Ukončení) přidána možnost opravy nebo zrušení jednotlivých importovaných záznamů - např. pro doplnění osobního čísla v případě nevyplnění, nebo chybného vyplnění položky druh výdělečné činnosti od lékaře apod.
- Rok,Q-Kumulace,rekapitulace-Rekapitulace ... rozčleněna do dvou možností, jednak klasická rekapitulace dle středisek, dále přidána možnost sestavení rekapitulace dle zdrojů financování - tato předpokládá bezchybné vyplnění údajů pro výkaznictví

20.10 - Realizaci změn čísel Příloh pro stanovení tarifů a vlastní změnu platového tarifu od 1. 1 . 2020 je nutno realizovat v této verzi.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2020 (může být založen i z předchozí verze)
2. krok Utility - Změna čísla Přílohy ... z důvodů změn v počtu a významu Příloh dojde k přečíslování v KS
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2019
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 20, najet na MZKS_01.20 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. až 3.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2020 bude založen ve verzi 19.17 nebo 20.10. Verze 20.10 bude plynule navazovat na verzi 19.17 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2020. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2020 bez ohledu zda užíváte verzi 19.17 nebo 20.10.
- Projekt eNeschopenka - podrobný popis v dokumentu Vám zaslaném dne 3. 1. 2020

Lokální kontrolní program LKP1912.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

19.17 - Výkazy PAM - realizovány změny avizované v emailu ze dne 29. 7. 2019
- Účto dle zdrojů financování - zpřesnění rozpočítávání odvodů pojistného za organizaci na jednotlivá střediska v členění dle zdrojů financování
- Údaje pro výkaznictví - Pracovníci a výkaznictví ... nový krok "Kontrola" - provede kontrolu vyplněnosti všech nutných údajů pro výkaznictví od počátku roku
- Kontrolní soupisy - pro ČSSZ umožněna volba, zda bude soupis obsahovat všechny zaměstnance, či pouze bez odvodu na SZ ve vybraných obdobích

19.16 - Potvrzení o zaměstnání - v případě,že nelze žádným dostupným algoritmem zadat průměrný hodinový výdělek, je přidána v nabídce možnost zadat jej ručně
- Dearchivace - přidána možnost dearchivovat jen určitý vybraný soubor
- Pro období 07/2019 a další se v Parametrech výpočtu automaticky nastaví procento odvodu na SZ za organizaci na 24,8% (v souvislosti se zrušením karenční doby)
- Rozvojové programy - Posílení nenárokových složek ... v sestavě dle středisek se dopočítává i FKSP
- Rekapitulace - pro lepší přehled vyčleněna střediska příslušných projektů (pokud se liší od středisek kmenových,což je doporučeno) - zatím platí pro měsíční rekapitulace, připravuje se i pro rekapitulace dle výběru období
- Měsíční vstup - opravné položky ZP rozčleněny na 4,5% a 13,5% dle charakteru opravy

19.15 - Od 1.5. se zvyšuje limit pro vybírání daně zvláštní sazbou u PP bez prohlášení k dani na 3.000,- Kč, zajištěno v algoritmu programu - KS - přidána interaktivní kontrola, která upozorňuje na skutečnost, zda daný PP může být ZMR nebo naopak ZMR není:
PP označen jako ZMR ... sjednaný příjem > 2.999,- ... není ZMR
PP není označen jako ZMR ... není sjednán úvazek ... může být ZMR
... není sjednána odměna ... může být ZMR
... sjednaný příjem < 3.000,- ... může být ZMR
- Náhrady za PN - u ZMR hlídá, zda má zaměstnanec nárok na náhradu za PN a potažmo na DNP - podmínkou pro nárok na DNP je skutečnost, že ve třech mšsících, které předcházely období vzniku DNP byl zaměstnanec účasten nemocenského pojištění
- KS - nová položka - "Důvod ukončení PP" ... určena pro evidenčnía personální záležitosti
- Person - Evidence - Započítaná praxe ... nový krok - Úprava započítané praxe - v případě sledování průběhu zaměstnání umožňuje upravit započítanou praxi ve dnech v období praxe ve vlastní organizaci
- Exekuce - od 1.6. se zvyšuje hranice, od níž přesahující zbytek čisté mzdy tvoří tzv. plně zabavitelnou částku na dvojnásobek, tedy na 19.826,-Kč ... zajištěno programově - Projekty EU - z důvodů správné prezentace přepočtených počtů ve výkaze P 1-04 byly v kroku Projekty EU přidány položky, které u Nadpočetných hodin a Mimořádných odměn placených z evropských peněz stanoví, zda na tyto položky je stanoven úvazek, či nikoliv
- Rok,Q - přidán krok Vyúčtování rozvojových programů - jedná se o RP "Překrývání v MŠ" a s tím spojené navýšení úvazků a RP - částečné vyrovnání rozdílů v odměňování ped. prac. v MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD - ÚZ 33076 tzv. posílením nenárokových složek.

19.13 - Dobírky - krok Rozvojové programy-Posílení nenárokových složek ... nová sestava - Sumář dle středisek
- Projekty EU-Aktualizace ... přidána možnost zadat případné hrazení samostudia z evropských fondů - promítnuto ve všech sestavách, do účta i P 1-04

19.12 - Dobírky - krok Rozvojové programy doplněn o další vyhlášený rozvojový program, a to "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019".
Stejně jako v předchozí verzi je i pro tento rozvojový program charakteristické, že v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využít až tří různých UZ.
Postup je také stejný, jen se nezadává úvazek, ale částka příslušného navýšení.
- Do části Rok,Q-Statistika-Evidenční počty byl přidán nový krok "dle invalidity". V tomto kroku je podrobně rozebrán výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců včetně jednotlivých stupňů invalidity v rozdělení dle normálního úvazku organizace, i v kombinaci úvazků (37,5 hod./týdně, 40 hod./týdně)

19.11 - V rozborových sestavách Náklady organizace přidána volba tisku sumáře dle středisek a to běžném období i dle výběru.
- Dobírky - přidán krok Rozvojové programy (např. Překrývání v MŠ), kdy v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využítaž tří různých UZ.
Postup:
1. v číselníku středisek vytvořit samostatné středisko pro příslušný UZ
2. v kroku Aktualizace u Rozvojových programů zadat u příslušného UZ úvazek a středisko UZ - automaticky se dopočítají ostatní položky
3. Rozúčtováníje patrné v následné sestavě a celý proces je dotažen až do výstupu pro účetnictví

19.10 - Pozn.: Jak bylo uvedeno u popisu verze 18.31, není třeba nějakého speciálního postupu pro přechodna rok 2019, vše se provede v rámci programu automaticky, včetně nastavení příslušných parametrů a kalendáře bez ohledu na to, zda byl přechod realizován na verzi 18.31,či 19.10.
- Měsíční vstup-Parametry ... rozšířeny o položku, ve které se uvádí případný příspěvek z FKSP na stravenky - jedná se o tzv. příjem osvobozený od daně, který je nově uveden na výplatní pásce i na mzdových listech.
Při vyplňování počtu stravenek pro příslušné období se automaticky dopočítá i výše tohoto příspěvku a promítne se do měsíčního vstupu a následně do výplatních pásek i do mzdového listu.

18.31 - K dispozici je na našich webových stránkách Lokální kontrolní program LKP1812.ZIP. Tento archiv je nutno rozbalit do složky \isp_kont
- Pro případ nutnosti založení KS pro období 01.2019 jsou již v této verzi Stupnice platových tarifů platné od 1.1.2019.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2019
2. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle zadaného čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2018
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 19, najet na MZKS_01.19 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. a 2.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2019 bude založen ve verzi 18.31 nebo 19.10. Verze 19.10 bude plynule navazovat na verzi 18.31 a nebude proto řeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2019. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2019 bez ohledu zda užíváte verzi 18.31 nebo 19.10.

18.30 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období - stejně jako Prohlášení poplatníka - čistý formulář a dle výběru
- Výběry - do okna výběrů přidána položka Příjmení
- Mzdy v zahraničí - jedná se o tzv. přeshraniční přepravy (nikoliv pouze transit) do a z Rakouska a Francie
- týká se zboží i osob
- za dobu strávenou v zahraničí je organizace povinna vyplácet zaměstnanci mzdu ve výši minimální mzdy příslušného státu
- kromě ostatních povinných formulářů musí mít u sebe řidič i mzdové dokumenty, výplatní pásky
- k tomuto účelu lze využít Volitelné příplatky - v textu zadat např. "Minimální mzda Francie" a zadat částku na hod. - zároveň je nutno nastavit v Parametrech výpočtu parametr Mzda v zahraničí na ANO
- Statistické šetření ISPV Trexima Zlín - vzhledem k tomu, že ve sběru dat za celý rok bude již povinná položka "Obor nejvyššího dosaženého vzdělání", je nutno tuto položku u jednotlivých zaměstnanců doplnit - krok Statistika-Statistické šetření-Obor vzdělání. Pro generování této položky je k dispozici webová aplikace v kroku Generování oborů vzdělání.
Postup:
1. spustit krok obor vzdělání - nechat otevřené
2. spustit Generování OV - systémem kopírovat/vložit doplnit obor vzdělání postupně pro jednotlivé zaměstnance
- Projekty EU - Sestavy - nová sestava Dle středisek a jednotlivců - používá se v případech, kdy není rozhodující pořadí projektu, ale pouze středisko pro projekt
- stejná sestava zařazena i v kumulaci za vybrané období v kroku Rok,Q-Kumulace, rekapitulace-projekt EU
- Výplatní pásky - nový krok Samostatná PFD - jednotlivci - tento krok má pomoci především zpracovatelům mezd pro jiné organizace, kdy tato samostatná PDF zašlou příslušné organizaci elektronicky a ta si již zajistí další distribuci ke svým zaměstnancům (elektronicky, papírově)
- Přehled pro ČSSZ - oprava - nutno vyplnit položku corrIDStorna pro typ věty "Z"
- při použití kanálu VREP - identifikátor opravného e-Podani
- v případě kanálu ISDS (datová schránka) - ID datové zprávy
- v případě opravy je nutno vyplnit i Poznámku s komentářem důvodu opravy
- Vazba účto - nový krok - Kumulace dle výběru - možno vytvořit kumulaci dle výběru období OD - DO ... jak pro běžné účto, tak pro účto dle zdrojů financování
- Samostudium pedagogů - položka v rámci celého zpracování je rozšířena na jedno desetinné místo - z důvodu krácení dnů samostudia u nižších úvazků
- před novým stanovením je třeba nejprve provést Nulování samostudia

18.20 - P 1-04, P 1c-01 ... přepracované výkazy dle platné legislativy k 30.9.2018 včetně zadávání podkladů pro zdárné sestavení výkazů (podrobně popsáno v samostatně
zaslaných pokynech a na webu)
- P 1-04 ... po sestavení výkazu je možno provést dodatečné přesuny mezi tarify, odměnami a doplňkovou činností (dosud bylo toto umožněno jen pro OZ)
- Rok,Q-Zdanitelné příjmy,různé ... nová sestava - Seznam zaměstnanců a výše příspěvků OS za vybrané období

Postup pro zdárné sestavení výkazu P 1-04, a P 1c-01 k 30.9.2018

 

 

AKTUALITY - nejnovější změny, informace, úpravy