Aktualizace programu WR Mzdy - verze 20.13 - ke stažení zde

20.13 - Přehled náhrad za PN - jednotlivé případy i rekapitulace na jedné stránce
- eNeschopenky - novinky:
- eNeschopenky - Import (vznik, trvání, ukončení) - zůstává stejný
- Náhrady za PN, DNP - Import z eNeschopenek - nyní je možno provádět průběžně, jak eNeschopenky přicházejí, při každém oprávněném importu je do záznamu přidán datum importu, který zabrání vícenásobnému promítnutí do Náhrad za PN, resp. DNP
- tento způsob zároveň umožňuje aktivaci upozornění na vystavení Přílohy k žádosti o dávku nebo Hlášení zaměstnavatele o ukončení DPN

20.12 - Zdanitelné příjmy - doplněny formuláře pro rok 2020
- Nový systém zpracování výkazu ISP - zpřesnění vykazování mimorozpočtových zdrojů za použití údajů pro výkaznictví - podrobně probereme na květnovém školení!!!

20.11 - eNeschopenka - u jednotlivých kroků (Vznik, Trvání, Ukončení) přidána možnost opravy nebo zrušení jednotlivých importovaných záznamů - např. pro doplnění osobního čísla v případě nevyplnění, nebo chybného vyplnění položky druh výdělečné činnosti od lékaře apod.
- Rok,Q-Kumulace,rekapitulace-Rekapitulace ... rozčleněna do dvou možností, jednak klasická rekapitulace dle středisek, dále přidána možnost sestavení rekapitulace dle zdrojů financování - tato předpokládá bezchybné vyplnění údajů pro výkaznictví

20.10 - Realizaci změn čísel Příloh pro stanovení tarifů a vlastní změnu platového tarifu od 1. 1 . 2020 je nutno realizovat v této verzi.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2020 (může být založen i z předchozí verze)
2. krok Utility - Změna čísla Přílohy ... z důvodů změn v počtu a významu Příloh dojde k přečíslování v KS
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2019
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 20, najet na MZKS_01.20 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. až 3.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2020 bude založen ve verzi 19.17 nebo 20.10. Verze 20.10 bude plynule navazovat na verzi 19.17 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2020. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2020 bez ohledu zda užíváte verzi 19.17 nebo 20.10.
- Projekt eNeschopenka - podrobný popis v dokumentu Vám zaslaném dne 3. 1. 2020

Lokální kontrolní program LKP1912.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

19.17 - Výkazy PAM - realizovány změny avizované v emailu ze dne 29. 7. 2019
- Účto dle zdrojů financování - zpřesnění rozpočítávání odvodů pojistného za organizaci na jednotlivá střediska v členění dle zdrojů financování
- Údaje pro výkaznictví - Pracovníci a výkaznictví ... nový krok "Kontrola" - provede kontrolu vyplněnosti všech nutných údajů pro výkaznictví od počátku roku
- Kontrolní soupisy - pro ČSSZ umožněna volba, zda bude soupis obsahovat všechny zaměstnance, či pouze bez odvodu na SZ ve vybraných obdobích

19.16 - Potvrzení o zaměstnání - v případě,že nelze žádným dostupným algoritmem zadat průměrný hodinový výdělek, je přidána v nabídce možnost zadat jej ručně
- Dearchivace - přidána možnost dearchivovat jen určitý vybraný soubor
- Pro období 07/2019 a další se v Parametrech výpočtu automaticky nastaví procento odvodu na SZ za organizaci na 24,8% (v souvislosti se zrušením karenční doby)
- Rozvojové programy - Posílení nenárokových složek ... v sestavě dle středisek se dopočítává i FKSP
- Rekapitulace - pro lepší přehled vyčleněna střediska příslušných projektů (pokud se liší od středisek kmenových,což je doporučeno) - zatím platí pro měsíční rekapitulace, připravuje se i pro rekapitulace dle výběru období
- Měsíční vstup - opravné položky ZP rozčleněny na 4,5% a 13,5% dle charakteru opravy

19.15 - Od 1.5. se zvyšuje limit pro vybírání daně zvláštní sazbou u PP bez prohlášení k dani na 3.000,- Kč, zajištěno v algoritmu programu - KS - přidána interaktivní kontrola, která upozorňuje na skutečnost, zda daný PP může být ZMR nebo naopak ZMR není:
PP označen jako ZMR ... sjednaný příjem > 2.999,- ... není ZMR
PP není označen jako ZMR ... není sjednán úvazek ... může být ZMR
... není sjednána odměna ... může být ZMR
... sjednaný příjem < 3.000,- ... může být ZMR
- Náhrady za PN - u ZMR hlídá, zda má zaměstnanec nárok na náhradu za PN a potažmo na DNP - podmínkou pro nárok na DNP je skutečnost, že ve třech mšsících, které předcházely období vzniku DNP byl zaměstnanec účasten nemocenského pojištění
- KS - nová položka - "Důvod ukončení PP" ... určena pro evidenčnía personální záležitosti
- Person - Evidence - Započítaná praxe ... nový krok - Úprava započítané praxe - v případě sledování průběhu zaměstnání umožňuje upravit započítanou praxi ve dnech v období praxe ve vlastní organizaci
- Exekuce - od 1.6. se zvyšuje hranice, od níž přesahující zbytek čisté mzdy tvoří tzv. plně zabavitelnou částku na dvojnásobek, tedy na 19.826,-Kč ... zajištěno programově - Projekty EU - z důvodů správné prezentace přepočtených počtů ve výkaze P 1-04 byly v kroku Projekty EU přidány položky, které u Nadpočetných hodin a Mimořádných odměn placených z evropských peněz stanoví, zda na tyto položky je stanoven úvazek, či nikoliv
- Rok,Q - přidán krok Vyúčtování rozvojových programů - jedná se o RP "Překrývání v MŠ" a s tím spojené navýšení úvazků a RP - částečné vyrovnání rozdílů v odměňování ped. prac. v MŠ,ZŠ,SŠ,ŠD - ÚZ 33076 tzv. posílením nenárokových složek.

19.13 - Dobírky - krok Rozvojové programy-Posílení nenárokových složek ... nová sestava - Sumář dle středisek
- Projekty EU-Aktualizace ... přidána možnost zadat případné hrazení samostudia z evropských fondů - promítnuto ve všech sestavách, do účta i P 1-04

19.12 - Dobírky - krok Rozvojové programy doplněn o další vyhlášený rozvojový program, a to "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019".
Stejně jako v předchozí verzi je i pro tento rozvojový program charakteristické, že v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využít až tří různých UZ.
Postup je také stejný, jen se nezadává úvazek, ale částka příslušného navýšení.
- Do části Rok,Q-Statistika-Evidenční počty byl přidán nový krok "dle invalidity". V tomto kroku je podrobně rozebrán výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců včetně jednotlivých stupňů invalidity v rozdělení dle normálního úvazku organizace, i v kombinaci úvazků (37,5 hod./týdně, 40 hod./týdně)

19.11 - V rozborových sestavách Náklady organizace přidána volba tisku sumáře dle středisek a to běžném období i dle výběru.
- Dobírky - přidán krok Rozvojové programy (např. Překrývání v MŠ), kdy v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využítaž tří různých UZ.
Postup:
1. v číselníku středisek vytvořit samostatné středisko pro příslušný UZ
2. v kroku Aktualizace u Rozvojových programů zadat u příslušného UZ úvazek a středisko UZ - automaticky se dopočítají ostatní položky
3. Rozúčtováníje patrné v následné sestavě a celý proces je dotažen až do výstupu pro účetnictví

19.10 - Pozn.: Jak bylo uvedeno u popisu verze 18.31, není třeba nějakého speciálního postupu pro přechodna rok 2019, vše se provede v rámci programu automaticky, včetně nastavení příslušných parametrů a kalendáře bez ohledu na to, zda byl přechod realizován na verzi 18.31,či 19.10.
- Měsíční vstup-Parametry ... rozšířeny o položku, ve které se uvádí případný příspěvek z FKSP na stravenky - jedná se o tzv. příjem osvobozený od daně, který je nově uveden na výplatní pásce i na mzdových listech.
Při vyplňování počtu stravenek pro příslušné období se automaticky dopočítá i výše tohoto příspěvku a promítne se do měsíčního vstupu a následně do výplatních pásek i do mzdového listu.

18.31 - K dispozici je na našich webových stránkách Lokální kontrolní program LKP1812.ZIP. Tento archiv je nutno rozbalit do složky \isp_kont
- Pro případ nutnosti založení KS pro období 01.2019 jsou již v této verzi Stupnice platových tarifů platné od 1.1.2019.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2019
2. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle zadaného čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2018
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 19, najet na MZKS_01.19 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. a 2.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2019 bude založen ve verzi 18.31 nebo 19.10. Verze 19.10 bude plynule navazovat na verzi 18.31 a nebude proto řeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2019. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2019 bez ohledu zda užíváte verzi 18.31 nebo 19.10.

18.30 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období - stejně jako Prohlášení poplatníka - čistý formulář a dle výběru
- Výběry - do okna výběrů přidána položka Příjmení
- Mzdy v zahraničí - jedná se o tzv. přeshraniční přepravy (nikoliv pouze transit) do a z Rakouska a Francie
- týká se zboží i osob
- za dobu strávenou v zahraničí je organizace povinna vyplácet zaměstnanci mzdu ve výši minimální mzdy příslušného státu
- kromě ostatních povinných formulářů musí mít u sebe řidič i mzdové dokumenty, výplatní pásky
- k tomuto účelu lze využít Volitelné příplatky - v textu zadat např. "Minimální mzda Francie" a zadat částku na hod. - zároveň je nutno nastavit v Parametrech výpočtu parametr Mzda v zahraničí na ANO
- Statistické šetření ISPV Trexima Zlín - vzhledem k tomu, že ve sběru dat za celý rok bude již povinná položka "Obor nejvyššího dosaženého vzdělání", je nutno tuto položku u jednotlivých zaměstnanců doplnit - krok Statistika-Statistické šetření-Obor vzdělání. Pro generování této položky je k dispozici webová aplikace v kroku Generování oborů vzdělání.
Postup:
1. spustit krok obor vzdělání - nechat otevřené
2. spustit Generování OV - systémem kopírovat/vložit doplnit obor vzdělání postupně pro jednotlivé zaměstnance
- Projekty EU - Sestavy - nová sestava Dle středisek a jednotlivců - používá se v případech, kdy není rozhodující pořadí projektu, ale pouze středisko pro projekt
- stejná sestava zařazena i v kumulaci za vybrané období v kroku Rok,Q-Kumulace, rekapitulace-projekt EU
- Výplatní pásky - nový krok Samostatná PFD - jednotlivci - tento krok má pomoci především zpracovatelům mezd pro jiné organizace, kdy tato samostatná PDF zašlou příslušné organizaci elektronicky a ta si již zajistí další distribuci ke svým zaměstnancům (elektronicky, papírově)
- Přehled pro ČSSZ - oprava - nutno vyplnit položku corrIDStorna pro typ věty "Z"
- při použití kanálu VREP - identifikátor opravného e-Podani
- v případě kanálu ISDS (datová schránka) - ID datové zprávy
- v případě opravy je nutno vyplnit i Poznámku s komentářem důvodu opravy
- Vazba účto - nový krok - Kumulace dle výběru - možno vytvořit kumulaci dle výběru období OD - DO ... jak pro běžné účto, tak pro účto dle zdrojů financování
- Samostudium pedagogů - položka v rámci celého zpracování je rozšířena na jedno desetinné místo - z důvodu krácení dnů samostudia u nižších úvazků
- před novým stanovením je třeba nejprve provést Nulování samostudia

18.20 - P 1-04, P 1c-01 ... přepracované výkazy dle platné legislativy k 30.9.2018 včetně zadávání podkladů pro zdárné sestavení výkazů (podrobně popsáno v samostatně
zaslaných pokynech a na webu)
- P 1-04 ... po sestavení výkazu je možno provést dodatečné přesuny mezi tarify, odměnami a doplňkovou činností (dosud bylo toto umožněno jen pro OZ)
- Rok,Q-Zdanitelné příjmy,různé ... nová sestava - Seznam zaměstnanců a výše příspěvků OS za vybrané období

Postup pro zdárné sestavení výkazu P 1-04, a P 1c-01 k 30.9.2018

 

 

AKTUALITY - nejnovější změny, informace, úpravy