Lokální kontrolní program LKP1806.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

Aktualizace programu WR Mzdy - verze 18.16 - ke stažení zde

18.16 - Mzdové listy - u nezaoptřených dětí je v závorce udáváno, zda se u nich uplatňuje daňové zvýhodnění, či nikoliv.
- Exekuce - doplněny tzv. exekuce příkazem jiné peněžité pohledávky, které postihují měsíční daňový bonus a roční zúčtování daně.
- DNP - v případě sledování rodičovského příspěvku v rámci DNP je aktivována vazba na měsíční vstup v oblasti evidence nepřítomnosti.

18.15 - DNP, Příloha k žádosti o DNP - nový formulář, do celého zpracování zapracovány dvě nové dávky NP - otcovská a dlohodobé ošetřovné

18.14 - V souvislosti s GDPR upraven algoritmus zabezpečení hesla

18.13 - Výkaz P 1-04 ... úprava generovaného XML dle posledního nařízení MŠMT
- úprava vnitřní stability jednotlivých algoritmů v prostředí WR53
- Daň z příjmu - doplněno Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmu fyzických
osob ... předpokladem pro zdárné fungování tohoto kroku je správnost údajů v Evidenci dětí - Děti a daňové zvýhodnění.

18.12 - V kroku Rok,Q-Zdanitelné příjmy přibylo nové potvrzení, a to Potvrzení odborové organizace o výši zaplaceného členského příspěvku pro účely snížení základu daně
z příjmů fyzických osob.
- Povinný podíl ZP ... kompletně předělán výstup, nyní se vygeneruje XML soubor, který se následně načte přímo do formuláře na webových stránkách MPSV - vše se
spouští přímo z programu.

18.11 - Výkaz P 1-04 ... úprava dle nové struktury pro rok 2018, průměrné evidenční počty, a přepočtené počty se nově vykazují na 4 desetinná místa.
- Zdanitelné příjmy ... nové formuláře Potvrzení pro rok 2018 pro oba typy daně

18.10 - Prohlášení poplatníka ... nový krok "Dle výběru" - naše firma jako zatím jediná v ČR přináší možnost naimportování dat z KS do jednotlivých formulářů Prohlášení poplatníka. Jak postupovat:
1. v období 01/2018 provést kontrolu a eventuální aktualizaci údajů, které do prohlášení vstupují - evidenční údaje o zaměstnanci, slevy na dani, data nezaopatřených dětí, pořadí uplatnění daňového zvýhodnění, či jeho neuplatnění.
2. Spustit krok Dle výběru a provést libovolný výběr zaměstnanců.
3. Potvrzením výběru se automaticky spustí procedura, kdy dojde k vytvoření formuláře Prohlášení poplatníka k prvnímu zaměstnanci z výběru tím, že se spustí Acrobat Reader DC, zobrazí se čistý formulář a tlačítkem Volby je třeba povolit důvěru tomuto formuláři (stejně, jako tomu bylo u formulářů zdravotních pojišťoven).
4. Zpracujete první formulář a program Vám nabídne zpracování dalšího Prohlášení. Při tisku je možno využít oboustraného tisku, pokud to Vaše tiskárna umožňuje. Ve ormulářích je možno před tiskem a uložením dělat jakékoliv opravy.
5. Data a formuláře jednotlivých zaměstnanců jsou ukládána do složky ProhlRRRR/Data (ev. ProhlRRRR/KlientXX), kde RRRR je příslušný rok - nyní
2018. Z této složky je možno kdykoliv uložené formuláře zobrazit, pokud ovšem nebudeme požadovat jejich nové sestavení.
6. Takto provedete zpracování všech zaměstnanců z výběru. Toto zpracování je možno na dotaz Pokračovat dalším Prohlášením kdykoliv ukončit klávesou<Ecs> nebo odpovědí "N".

Pozn.: Jak bylo uvedeno u popisu verze 17.23, není třeba nějakého speciálního postupu pro přechodna rok 2018, vše se provede v rámci programu automaticky, včetně
nastavení příslušných parametrů a kalendáře.

17.24 - Rok,Q ... nový krok Čerpání dotace na navýšení platů pedagogických a nepedagogických zaměstnanců (UZ 33052) od 1.11.2017.
V menusystému je rozlišeno, o jaké čerpání se jedná, příslušné období je nabídnuto.
Celý systém potom funguje obdobně, jako u vyúčtování dotace od 1.7.2017.

17.23 - Utility/Hromadné opravy ... nový krok Tarify dle skupin prací - provede doplnění aktuálních tarifů, či sazeb dle položky Skupina prací v KS - K dispozici je na našich webových stránkách Lokální kontrolní program LKP1712.ZIP.
Tento archiv je nutno rozbalit do složky \isp_kont
- Pro případ nutnosti založení KS pro období 01.2018 jsou již v této verzi Stupnice platových tarifů platné od 1.1.2018. Vzhledem k tomu, že zároveň dochází opět ke změnám v číslování příloh, je v kroku Utility/Hromadné opravy připraven krok, který Vám nastaví správné číslo přílohy v Ks pro 01.2018.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2018
2. krok Utility - Změna čísla přílohy ... v KS dojde k těmto změnám:
příloha 1 zůstává
z přílohy 3 se stane příloha 2
z přílohy 5 se stane příloha 3
z přílohy 6 se stane příloha 4
z přílohy 7 se stane příloha 5
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u vybraných skupin zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu, pokud mají od 1.1.2018 na tuto změnu nárok.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2017
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 18, najet na MZKS_01.18 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1., 2. a 3.
Upozornění: Narozdíl od předchozích let je nyní jedno, zda KS pro období 01.2018 bude založen ve verzi 17.23 nebo 18.10. Verze 18.10 bude plynule navazovat na verzi 17.23 a nebude proto třeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2018. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2018 bez ohledu zda užíváte verzi 17.23 nebo 18.10.

17.22 - Čerpání dotace ... vyúčtování propojeno s údaji pro výkaznictví, kdy do výpočtu vstupují pouze zaměstnanci, jejichž zdrojem financování je státní rozpočet. Hodnotově je poměr stanoven koeficientem pro případ, že ze SR je hrazena pouze část tarifu - koeficient uveden na sestavě.
- Mzdové listy ... po vytištění mzdových listů dle jednotlivců je přidána možnost vytištění Seznamu zaměstnanců, pro něž byly ML sestaveny.
- DSSP ... přidána možnost výstupudo souboru XML pro následné načtení do formulářů MPSV.
Postup zpracování:
1. zpracovat podklad pro DSSP (čtvrtletní nebo roční) a zkontrolovat
2. provést převod do XML
3. krok Formuláře MPSV - spustí se webová stránka s elektronickými formuláři
4. v lévé záložce - Doklad o příjmu - vyberete příslušný formulář (čtvrtletní nebo roční)
5. na pravé straně okno Nástroje - Načíst z disku uložené údaje - Procházet - ze složky DSSPrrrr načtete příslušný soubor, dle období příjmu:
- DSSP_Q ... čtvrtletní příjem
- DSSP_R ... roční příjem
- data se automaticky dosadí do formuláře
6. v okně Nástroje nyní zvolíte Vytisknout vyplněný formulář
7. vzhledem k tomu, že nevyplňujete všechny povinné položky, je zahlášena chyba na tyto nevyplněné položky (v případě potřeby vyplní zaměstnanec dodatečně).
Pokračujete dál krokem z Nástrojů ... Pokračovat - zkontrolovat a vytisknout vyplněný formulář
Pozn.: Popřípadě je možno tento formulář ve struktuře PDF uložit na Vámi zvolené místo na pevném disku

17.21 - Čerpání dotace ... na základě připomínek a dosavadních zkušeností z výpočtu čerpání dotace na zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.2017 byl tento postup
rozšířen na následující kroky:
1. Výpočet ... provede výpočet čerpání dotace za vybrané období za všechny nepedagogy, do výpočtu jsou zahrnuti i zaměstnanci, kteří nastoupili v období od 1.7.2017 a dále. Je to z toho důvodu, že někteří z nich mohli nastoupit na pozici zaměstnance, který byl k 30.6.2017 ve stavu, ale následně ukončil PP a za něj nastoupil zaměstnanec jiný.
2. Aktualizace ... do této aktualizace se vyberou právě zaměstnanci, o kterých je zmíněno v předchozím bodě, a nyní je nutno v této aktualizaci ponechat pouze ty zaměstnance, kteří sice k 30.6.2017 nebyli ve stavu, ale nastoupili na místo těch, kteří PP po 30.6.2017 ukončili (např. uklízečka za uklízečku, kuchařka za kuchařku, apod.) Ostatní nové nástupy je třeba zrušit.
3. Tisk ... vytisknou se seznamy a hodnoty po aktualizaci
4. Rušení ... v případě nového výpočtu je potřeba provést nejprve toto rušení a po té teprve nový výpočet.

17.20 - Kmenový soubor - Prohlášení poplatníka daně ... nový krok, umožňuje interaktivní vyplnění tohoto formuláře, který je platný od 1. ledna 2018. V současné době je v řešení vazba nového formuláře na kmenový soubor.
- Žádost o DSSP ... Podklad pro DSSP zpracován za Q nebo Rok. V této části je krokem Formuláře MPSV přímo vstoupit na stránky interaktivních formulářů MPSV a dle
Podkladu příslušný interaktivní formulář vyplnit, uložit i vytisknout. Nyní je řešen i převod Podkladu do XML struktury pro následné načtení do interaktivního formuláře.
- Rok,Q - Čerpání dotace ... automatické vyúčtování poskytnuté dotace na zvýšení tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.2017 (UZ 33073) až do úrovně jednotlivých
zaměstnanců.

17.19 - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě č. 340/2017 novelizuje nařízení vlády 564/2006 Sb. s účinností od 1.11.2017.
Zároveň opět dochází ke změně v číslování Příloh jednotlivých stupnic platových tarifů.
Postup pro správnou realizaci:
1. založit kmenový soubor pro období 11.2017
2. krok Utility - Změna čísla přílohy ... v KS dojde k těmto změnám:
- příloha 1 zůstává
- z přílohy 6 se stane příloha 7
- změny ostatních příloh je třeba řešit individuálně dle pracovního zařazení
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u vybraných skupin zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu, pokud mají od 1.11.2017 na tuto změnu nárok.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 10.2017
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 17, najet na MZKS_11.17 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1., 2. a 3.
- Výplatní pásky ... místo položek ND a ČD (nárok a čerpání dovolené) je na pásce uváděn zůstatek dovolené

17.18 - Úprava tvorby XML souboru výkazu P1c-01 v případě neexistence hodin nad rámec přímé pedagogické činnosti (oddíl IVc.)
- Doklad o výši příjmu pro DSSP - částky jsou v podkladu rozčleněny do jednotlivých měsíců vybraného období, ponechány i součty celkem.

17.17 - Přesto, že dosud nebyl schválen kariérní řád učitelů, byla do kmenového souboru a všech následných zpracování doplněna položka Příplatek uvádějícímu učiteli jako součást základního platu.
- P 1-04 ... v rámci kompletního zpracování byl ve výkaze rozšířen počet druhů činností ze čtyř na šest (viz dále)
- Postup pro zdárné sestavení výkazu P 1-04, a P 1c-01 k 30.9.2017:
1.Zaktualizovat Kmenový soubor pro 09.2017.
2.Zkontrolovat zadanou praxi u pedagogických pracovníků v kroku Person-Evidence-Doplňující údaje-Formulář-Doplnit praxi, resp. Person-Evidence-Započítaná praxe
(pokud je tento krok používán).
3.Pokud organizace má více jak čtyři druhy činnosti (hlavně v souvislosti s vyčleněním školního klubu), je třeba v údajích pro výkaznictví:
a.Doplnit tento druh činnosti do Druhů činnosti.
b.Zaktualizovat formuláře Pracovníci a výkaznictví - u pracovníků, kterých se týká změna druhu činnosti, je nutno přiřadit procenta u nového druhu činnosti a u původního tato vynulovat. Třeba provést ve všech předchozích období.
4.Krok Podklad pro P 1c-01:
a.Provést Rušení - zaktivuje se vazba na aktualizovaný KS a formuláře Pracovníci a výkaznictví.
b.Spustit Aktualizaci - sestaví se podklad pro P 1c-01, do kterého se automaticky doplní praxe k 30.9.2017.
c.V Aktualizaci zkontrolovat automaticky doplněné údaje a doplnit položky Rozsah přímé pedagogické činnosti a Přímou pedagogickou činnost nad rámec.
5.Po zpracování období 09.2017 provést ve Statistice sestavení uvedených výkazů běžným způsobem - po převodu do XML se vygenerují tři soubory:
a.P1-04_3Q17.XML
b.P1c01_1_17.XML
c.P1c01_2_17.XML
6.Na WEB sběru dat regionálního školství se nejprve načte soubor a. - po kontrole a odstranění případných nedostatků se zaktivuje tlačítko pro načtení souborů b. a c.
7.Vzhledem k tomu, že se jedná o zpracování výkazů s mnoha novými aspekty, jsme Vám k dispozici s pomocí pro zdárnou realizaci tohoto projektu.

17.16 - Zvýšení daňového zvýhodnění - účinnost od 1.7.2017 - v Parametrech výpočtu se nastaví automaticky
- Změna v číslování Příloh k nařízení vlády 564/2006 Sb., které upravuje novela ve sbírce předpisů č. 168 má účinnost od 1.7.2017.
Postup pro správnou realizaci:
1. založit kmenový soubor pro období 07.2017
2. krok Utility - Změna čísla přílohy ... v KS dojde k těmto změnám:
příloha 1,2,5 se zruší
z přílohy 3 se stane příloha 1
z přílohy 4 se stane příloha 2
z přílohy 6 se stane příloha 3
z přílohy 7 se stane příloha 4
z přílohy 8 se stane příloha 5
a z přílohy 9 se stane příloha 6
3. krok Utility - Změna platového tarifu ... u vybraných skupin zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu, pokud mají od 1.7.2017 na tuto změnu nárok
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 06.2017
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 17, najet na MZKS_07.17 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1., 2. a 3.

17.16 - Statistika ISPV (Trexima Zlín) - věta o pracovních poměrech je rozšířena o dvě nové položky:
- Obor nejvyššího dosaženého vzdělání (OBORVZD) - Kód oboru vzdělání je složen z roku ukončení studia, kódu školy a kódu oboru vzdělání. Vyplňuje se u zaměstnanců
se středním a vyšším vzděláním. Pokud má zaměstnanec ukončeno více škol se stejným nejvyšším vzděláním, vyplní se obor vzdělání, který nejvíce odpovídá požadavkům
na jeho současné zaměstnání.
Pozn.: za 1. pololetí 2017 se tento údaj nevyplňuje

- Název pracovní pozice (NAZPOZ) - popisuje vykonávanou činnost pracovníka.
Pro správné fungování je třeba:
1. založit číselník pracovních pozic - krok Ostatní-Číselníky-Pracovní pozice, kódem pracovní pozice je možno vyjádřit i stromovou hiearchii pozic - např.:

Číselník pracovních pozic

-----------------------------------------------------------------------
Kód pozice Název pozice
-----------------------------------------------------------------------
neuveden
1 ředitel
11 zástupce ředitele
12 sekretářka
121 uklízečka
13 vedoucí ekonomického úseku
131 mzdová účetní
132 fakturantka
133 účetní
14 vedoucí výrobního úseku
141 obráběč kovů
142 brusič
143 pomocný dělník
Pozn.: Kód pozice není pro správné fungování povinným údajem!

2. pracovní pozice doplnit v kroku Person-Evidence-Doplnění pracovní pozice

17.14 - Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě - automatické nastavení výše daňového zvýhodnění dle vyhlášení této skutečnosti ve sbírce zákonů - pravděpodobně od 1.7.2017:
- 1 až 6/2017 ... 17004,- resp. 20604,-
- 7 až 12/2017 ... 19404,- resp. 24204,-
- V případě, že ve Vaší organizaci vykonávají žáci v rámci své praxe práci, za kterou jim poskytujete odměnu, je třeba v definici typů PP založit nový typ:

TYP ČÍSLO: xx (vlastní číslo)

* Žáci na praxi *
-----------------------------------------------------------------

Srážet odvod na zdravotní pojištění : NE
Plátce pojistného je stát : NE
Srážet odvod na sociální zabezpečení : NE
Pouze důchodové pojištění : NE
Podepsané prohlášení k dani z příjmu : NE
Předloženo potvrzení o studiu : NE
Srážet zálohovou daň dle tabulky : NE
Srážet srážkovou daň - drobné zaměstnání : NE
Do 10.000,- srážková daň - pouze u DPP : NE
DPP přes 10.000,- : NE
Zaměstnání malého rozsahu, členové družstva : NE
Neplacené volno,absence neomluvená - navýšit základ na ZP : NE
Spadá do OON : NE
Společníci a jednatelé : NE
Pracovní poměr dle zákoníku práce : NE
Patří do evidenčního stavu : NE
-----------------------------------------------------------------

Pozn.: - v tomto případě nebude z poskytnuté odměny sraženo pojistné ani daň

- PPM - je-li správně zadána PPM v KS (stop stav 1 = 20, vyplněno od - do), potom dojde každý měsíc k automatickému doplnění i všech ostatních údajů v DNP s vazbou na Měsíční vstup.
Není tedy nutno tyto údaje již zadávat ručně.
Pouze v prvním měsíci nástupu na PPM je třeba doplnit číslo dokladu.

17.13 - Daňové zvýhodnění na druhé a třetí dítě - automatické nastavení výše daňového zvýhodnění dle zpracovávaného období:
- 1 až 3/2017 ... 17004,- resp. 20604,-
- 4 až 12/2017 ... 19404,- resp. 24204,-
- Od 1.4. platí možnost tzv. drobného zaměstnánípři NEPODEPSANÉM prohlášení, kdy do výše výdělku 2499,- Kč se neodvádí pojistné a daň je srážková.
Pro správné fungování je třeba:
1. nadefinovat nový typ PP (viz níže)

TYP ČÍSLO: xx (vlastní číslo)

* DROBNÉ ZAMĚSTNÁNÍ *
-----------------------------------------------------------------

Srážet odvod na zdravotní pojištění : NE
Plátce pojistného je stát : NE
Srážet odvod na sociální zabezpečení : NE
Pouze důchodové pojištění : NE
Podepsané prohlášení k dani z příjmu : NE
Předloženo potvrzení o studiu : NE
Srážet zálohovou daň dle tabulky : NE
Srážet srážkovou daň - drobné zaměstnání : ANO
Do 10.000,- srážková daň - pouze u DPP : NE
DPP přes 10.000,- : NE
Zaměstnání malého rozsahu, členové družstva : NE
Neplacené volno,absence neomluvená - navýšit základ na ZP : NE
Spadá do OON : NE
Společníci a jednatelé : NE
Pracovní poměr dle zákoníku práce : ANO
Patří do evidenčního stavu : NE
-----------------------------------------------------------------
2. v KS nastavit položku Sml.na ZMR,drobné zam. na "ANO"

V případě výdělku 2500,- Kč a vyššího dojde i přes nastavení parametrů k odvodu pojistného a daň bude zálohová ... v tomto případě však ztrácí statut drobného zaměstnání své opodstatnění
- Měsíční vstup - nový krok, který zajišťuje import dat z docházkového systému IreSoft, obecně je tento princip využitelný k importu z jakéhokoliv docházkového systému

17.12 - Mzdové listy - na základě ustanovení §38j odst.2 zákona o daních z příjmů je při tisku ročních mzdových listů na tyto doplněna klauzule "Přílohou mzdového listu je tiskopis Výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 20RR-1". Tzn., že ke ML je třeba přiložit jednotlivé formuláře Výpočet daně a daňového zvýhodnění za předchozí rok. Toto platí jen pro zaměstnance, kteří o provedení tohoto výpočtu požádali v Prohlášení k dani z příjmu.
- Výkaz P 1-04 - nová struktura výkazu platná pro rok 2017 - u pedagogických pracovníků jsou nyní zvlášť vykazováni trenéři v oddíle V. a III.
- Měsíční sestava Vyúčtování dané je doplněna o sloupce Slevy na dani a Daňové zvýhodnění. Dále je zde nově údaj o počtu zaměstnanců dle §6 odst.2 zákona o daních z příjmů.
- Speciální sestavy - sociální služby - doplněny nové sestavy rozúčtování nákladů v členění Středisko-kategorie-jednotlivec, Středisko-kategorie celkem a Celkem kategorie - vše dle výběru období.

17.11 - ELDP - ošetřeny některé složitější případy v oblasti PPM a RP v kombinaci s nemocí
- Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti - doplněny důvody ukončení zaměstnání dle §65 a §66 ZP.
- Potvrzení o zdanitelných příjmech - upraven tisk RČ v novém formuláři

17.10 - Při instalaci se automaticky nastaví:
- daňová tabulka pro rok 2017
- redukční hranice (942,-, 1412,-, 2824,-)
- výpočtová základna pro srážky (9232,-)
- maximální VZ pro SZ (1355136,-)
- maximální VZ pro ZP (od 1.1.2013 zrušen)
- minimální mzda k 1.1. (11000,-)
- daňové zvýhodnění na 1. dítě (13404,-)
- daňové zvýhodnění na 2. dítě (17004,-)
- daňové zvýhodnění na 3. a další dítě (20604,-)
- státnípojištěnci - odečet z VZ na ZP (6814,-)

Poznámka: Vzhledem k "pracovitosti" vlády a potažmo Parlamentu ČR nebyl dosud schválen daňový balíček, proto vše týkající se daní, tzn. i daňové zvýhodnění zůstává na hodnotách roku 2016

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze
V případě založení KS pro období 01/2017 ve verzi 16.31 a nižší:
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu proveďte Rušení
- pokud stažení verze 17.10 provedete v období 12.2016, je nutné po zadání období 01.2017 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2017 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

16.31 - Exekuce - dle Občanského soudního řádu je možno vystavit exekuční příkaz i na daňový bonus - takovýto příkaz nepodléhá klasickému třetinovému systému, ale postihuje daňový bonus v plné výši.
V nabídce kódů druhu pohledávky je označen kódem "599" ... v případě uvedení takového kódu je automaticky celá částka daňového bonusu převedena do položky
"skutečná splátka" a je zahrnuta do celkové částky exekuce.
- Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti - k dispozici nový formulář za rok 2016 - MFin 5460/1 - vzor č. 21
- Vyhledávání v insolvenčním rejstříku - vyhledávání je nyní prováděno pouze dle rodného čísla ... odstraněna možnost nenalezení osoby při chybně zadaném jméně

16.30 - Od 1.11.2016 dochází ke změně čísla Přílohy u nepedagogických pracovníků. Opět se jim vrací Příloha č. 1.
Realizace této změny:
Krok Kmenový soubor-Utility/Hromadné opravy
1. krok Změna čísla Přílohy - provede změnu čísla přílohy u nepedagogických pracovníků z 3 na 1
2. krok Změna platového tarifu - provede změnu hodnoty platového tarifu dle údajů Třída/tarif v souvislosti s číslem Přílohy - v Parametrech je nutno mít nastaven parametr "vazba na stupnici" na hodnotu ANO
- Kompletně přepracován způsob elektronické komunikace se ZP - jedná se o elektronické zasílání Přehledu o platbě pojistného zaměstnavatele a Hromadné oznámení zaměstnavatele na ZP:
Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele
- původně - spuštěním kroku Elektronická formuláře se vygenerovaly v programu Acrobat Reader DC všechny formuláře aktuálních zdravotních pojišťoven najednou - postupně byly ukládány a následně odesílány emailem, přes portály, datovou schránkou apod.
- nyní - pracujeme s každou zdravotní pojišťovnou zvlášť:
1. V Aktualizaci prvotně vytvořit podklady pro následná zpracování
2. Elektronické formuláře - vybrat příslušnou ZP
- nejprve je třeba zpracovat a uložit elektronický formulář PDF, zároveň se generují datová rozhraní pojišťoven, které je využívají (111,211)
- dále zvolíme způsob zaslání na příslušnou ZP přímo z programu
a) emailem (email je nutné vyplnit v číselníku ZP)
b) přes portál příslušné ZP, (111,211 - k dispozici i datové rozhraní)
c) datovou schránkou
Hromadné oznámení zaměstnavatele - shodný postup jako u předchozího Přehledu, datové rozhraní k dispozici pouze pro VZP - jiné ZP ho nevyužívají)
- Kontroly nejrůznějších vazeb v KS:
- obecné
- v souvislosti s novým školským výkazem P1c - 01
Obecné:
- kontrola mezi položkami Kategorie zaměstnance x Třída/stupeň x Příloha
Pro P1c-01:
- kontrola mezi položkami Kategorie zaměstnance (pouze 3 - 5) x Započitatelná praxe x Stupeň - tuto kontrolu je nutno povolit v Parametrech
- Potvrzení o zaměstnání - Zápočťák:
- u exekucí je doplněno místo čísla účtu číslo jednací
- Rok,Q-Kontrolní soupisy:
- kromě kontrolních soupisů na ZP byl vytvořen i kontrolní soupis na SZ

Aktualizace Komunikátoru ČSSZ 3.4 ke stažení zde.

16.24 - NEMPRI16.XML - úprava vnitřních kontrol při sestavení XML ve vazbě na strukturu povinných a nepovinných položek
- "Zápočťák" - přidána možnost opravit datum vyhotovení dokumentu (v současnosti se tisklo vždy aktuální datum)
- již se neuvádí délka trvání PP v organizaci slovy, pouze intervalem OD - DO (údaj pozbyl významu)
- DŮLEŽITÉ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ !!!
Pedagogičtí pracovníci - od 1.9.2016 nové tarify v platové tabulce dle Přílohy 9
Nepedagogičtí pracovníci - od 1.9.2016 jsou odměňováni dle platové tabulky v Příloze 3
Realizace změn platových tarifů:
Krok Kmenový soubor-Utility/Hromadné opravy:
1. krok Změna čísla Přílohy - provede změnu čísla přílohy u nepedagogických pracovníků z 1 na 3
2. krok Změna platového tarifu - provede změnu hodnoty platového tarifu dle údajů Třída/tarif v souvislosti s číslem Přílohy
3. případné změny údaje Třída/tarif je nutno pochopitelně provést ručně - po opravě se opět automaticky doplní hodnota tarifu dle nově zadaných údajů

16.23 - DNP celý měsíc - nepočítá se známka OS
- Nový formulář - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP pro rok 2016

16.22 - konečně byla spuštěna úloha NEMPRI16, tzn. že již potřetí v tomto roce uvádíme tuto změnu - Příloha k žádosti o DNP - nový formulář, změna struktury XML NEMPRI16 - pro Komunikátor ČSSZ nutno nastavit třídu - CSSZ_NEM_PRI16
- Banka, HPÚ - doplněn nový formát pro export dávky - formát GEMINI - využívá jej např. UniCredit Bank
- V souvislosti se změnou výkazu P 1-04 došlo k vyčlenění určité části dat z tohoto výkazu, do výkazu nového, který bude zpracováván k 30.9.
Jedná se o výkaz P 1c-01, do kterého byl převeden oddíl IV. a VI. z původního výkazu P 1-04. K tomu byl oddíl IV. v části týkající se pedagogických pracovníků zcela předělán včetně struktury XML.
Vzhledem k této skutečnosti je pro správné fungování výkazu "umravnit" informace o započitatelné praxi pro účely dosažení určitého platového stupně u pedagogických
pracovníků.
Tyto informace lze v programu doplnit dvěma způsoby:
1. (způsob jednodušší) - v kroku Person-Evidence-Doplňující údaje-Formulář-Doplnit praxi ... zde zadáte roky a dny započítané praxe DO doby nástupu do Vaší organizace
2. (pracnější) - v kroku Person-Evidence-Započítaná praxe-Aktualizace ... zde je nutno zadat podrobný průběh zaměstnání DO doby nástupu do Vaší organizace
UPOZORNĚNÍ: Způsoby NELZE kombinovat!!!
Možnost doplnění započitatelné praxe pro účely sestavení výkazu P 1c-01 k 30.9. je zdůrazněna v předstihu, abyste v klidu tyto údaje mohli pořídit a vyhnuli se tak tlaku ke konci III.Q

16.21 - vzhledem k neschopnosti ČSSZ se opět odsunulo nasazení úlohy NEMPRI16, proto opět vracíme do programu formát původní - NEMPRI15. Je třeba opravit i třídu dokumentu v Komunikátoru ČSSZ zpět na CSSZ_NEM_PRI15, pokud jej využíváte.

16.20 - zaktivování nových hodnot daňového zvýhodnění platných od 1.5.2016 - nainstalováním nové verze dojde po následném spuštění k automatické Regeneraci dat a v Parametrech výpočtu se příslušné hodnoty opraví, hodnoty budou respektovat nastavené období
- po ukončení zobrazení sestav na monitor je automaticky nabídnuta možnost tisku - v mnoha případech se tím ušetří proces opětovného vytvoření výstupní sestavy pro účely
tisku
- Exekuce - nový krok Seznam exekucí pro účely Potvrzení o zaměstnání, Příloha k žádosti o DNP apod.
- Aktualizace - rozšířena o položku Číslo jednací
- Seznam - výběr
- Rok,Q - nová rekapitulace - Rekapitulace IV. - jedná se o řádkovou rekapitulaci mezd dle jednotlivců a středisek

16.17 - Žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech:
- nový formulář vzor 10
- převod do XML souboru k přímému načtení na Daňový portál

16.16 - Výkaz Práce 2-04 ... od letošního roku dochází ke změně struktury výkazu Práce 2-04, generuje se XML v této nové struktuře pro následné načtení na web ISISP

16.15 - P 1-04 ... od letošního roku dochází ke změně struktury a zpracování výkazu P 1-04, tento je rozdělen do dvou výkazů:
- P 1-04 ... čtvrtletní výkaz, zrušen oddíl VI, vyjmut oddíl IV
- P 1c-01 ... výkaz k 30.9. - obsahuje vyjmutý oddíl IV z P 1-04
Výstupní soubor pro načtení do systému UIV se jmenuje P1-04_xQrr.xml, kde x je číslo čtvrtletí a rr je rok.
- Rok,Q - Kumulace,rekapitulace ... na základě uživatelského požadavku doplněn nový krok - Rekapitulace IV ... jedná se o rádkovou rekapitulaci rozúčtování mezd dle jednotlivců a středisek.
- Doplněno Potvrzení o zdanitelném příjmu pro rok 2016.
- Potvrzení o zaměstnání - pro vystavení Potvrzení již není třeba v aktuálním období mít spočítány dobírky, algoritmus použije údaje uvedené v aktuálním KS.

16.14 - Rok,Q-Zdravotní pojišťovny ... nová sestava - Soupis zdravotního pojištění dle jednotlivců a jednotlivých období dle zadaného výběru období a zdravotní pojišťovny

16.13 - Vyhledem k tomu, že neprošlo třetím čtením plánované zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí dítě, platí pro leden hodnoty daňového zvýhodnění z roku 2015.
Nainstalováním této verze dojde automaticky ke změně v Paramet výpočtu a hodnoty daňového zvýhodnění budou vráceny na původní výši.

16.12 - Rok,Q-Zdanitelné příjmy ... nový krok - Potvrzení o době trvání zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění zaměstnanců pro účely posouzení výkonu SVČ jako vedlejší.
Postup zpracování:
1. Výběr období (Rok, Q, dle výběru)
2. Zdanitelné příjmy-Aktualizace ... provede se sestavení Potvrzení
3. Formulář
Pozn.: V Aktualizaci vždy zůstávají data z posledního výběru. Pokud budete chtít vybrat jiné zaměstnance, je třeba provést Rušení, potom nový výběr a následně spustit Aktualizaci

16.11 - Ostatní - Parametry programu ... nový parametr "Automaticky Acrobat Reader" - při nastavení parametru na "A" (ano) je po vytvoření jakéhokoliv PDF souboru spuštěn automaticky Acrobat Reader, který ihned vytvořený PDF soubor zobrazí na monitoru.
Při nastavení parametru na "N" (ne) k zobrazení nedojde.
- Vzhledem k problémům s implementací nové úlohy NEMPRI16 na ČSSZ platí zatím pro 1.Q letošního roku stále formát pro rok 2015, a s tím tedy i úloha NEMPRI15 v Komunikátoru ČSSZ
- Na základě požadavku byly rozšířeny položky Nárok a Čerpání dovolenéna tři celé a jedno desetinné místo

16.10 - Při instalaci se automaticky nastaví:
- daňová tabulka pro rok 2016
- redukční hranice (901,-, 1351,-, 2701,-)
- výpočtová základna pro srážky (9268,-)
- maximální VZ pro SZ (1296288,-)
- maximální VZ pro ZP (od 1.1.2013 zrušen)
- minimální mzda k 1.1. (9900,-)
- daňové zvýhodnění na 1. dítě (nemění se)
- daňové zvýhodnění na 2. dítě (17004,-)
- daňové zvýhodnění na 3. a další dítě (20604,-)
- státnípojištěnci - odečet z VZ na ZP (6444,-)

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze
V případě založení KS pro období 01/2016 ve verzi 15.30 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte Rušení
- pokud stažení verze 16.10 provedete v období 12.2015, je nutné po zadání období 01.2016 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2016 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

- Kmenový soubor - Opravy KS ... nový krok Insolvenční rejstřík - přímá vazba k lustrace na webu insolvenčního rejstříku u nově přijatých zaměstnanců nebo dle výběru
- Přehled o výši pojistného - nový formulář, změna struktury XML - PVPOJ16 (pro Komunikátor ČSSZ - CSSZ_PVPOJ16)
- Příloha k žádosti o DNP - nový formulář, změna struktury XML - NEMPRI16 (pro Komunikátor ČSSZ - CSSZ_NEM_PRI16)
- Vazba účto ... nový krok - účto dle zdrojů financování - člení HM, OON a odvody pojistného za organizaci dle zdrojů financování (odbobně jako v P 1-04)
- Ostatní ... nový krok - Vzdálená pomoc - od letošního roku vlastníme oficiální licenci na program TeamViewer - proto jsme mohli tento krok zabudovat přímo do programu - spuštěním se automaticky aktivuje tzv. quick modul programu TeamViewer a bude moci dojít v případě potřeby k realizaci připojení na vzdálenou plochu Vašeho počítače
- V číselnících jsou upraveny stupnice platových tarifů pro zaměstnance odměňované dle příloh 2 a 6, platné od 1.1.2016

Lokální kontrolní program LKP1512.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

15.30 - Export do PDF - kromě vytvoření sestavy ve formátu PDF v příslušné složce se automaticky spustí Adobe Reader a sestavu hned zobrazí ... dále je s ní možno nakládat dle vlastního uvážení.
- Příručka - jelikož z praxe víme, že byly potíže např. s vytištěním pouze části příručky pomocí označení textu v monitorovém zobrazení a jeho následném tisku, jsou nyní veškeré příručky zobrazovány jako PDF soubory. - Příloha k žádosti o DNP - formální úprava bodu j) ... rozsah textového pole rozšířen na 150 znaků . na přání uživatelů, neboť v souvislosti se skutečností, že DNP podléhají exekucím, se do této položky uvádějí čísla jednotlivých soudních rozhodnutí, a původní rozsah již nestačil ... vodorovně rolující pole.
- Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti pro Úřad práce - Person, Evidence ... kromě vlastního potvrzení o zaměstnání je zde zmiňované potvrzení pro účely posouzení nároku v nezaměstnanosti.
- Nulování dat - využíváno hlavně u organizací, které zpracovávají mzdy pro více klientů - tímto krokem je možno klienta, který již není předmětem zpracování vynulovat, a místo něj založit nového, aniž by byla třeba rozšiřovat počet klientů multiverze. Tento krok byl přesunut pod Ostatní-Speciál-Data.
- Evidence dětí s vazbou na daňové zvýhodnění - Kmenový soubor-Ostatní kmenové údaje-Evidence dětí:
Parametry - vazba na KS - prvotně nastaveno na N - nastavení je nutno změnit až po doplnění příslušných dat v kroku Děti a daňové zvýhodnění:
- zda na evidované dítě je uplatňováno daňové zvýhodnění, či nikoliv,
a v jakém pořadí
- časový údaj - od kdy je, či není uplatňováno daňové zvýhodnění
Tyto nejrůznější varianty DZ mají vliv na:
- navazbení na KS . nutno nastavit parametr vazba na KS na "ANO"
- na Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na DZ
- na Potvrzení o zdanitelném příjmu
- Čištění dat - v datovém adresáři jsou data od počátku zpracování ... po jejich zálohování již není třeba udržovat všechny roky aktivní ... prodlužuje to dobu vytváření záloh dat - dva kroky:
Přehled roků - přehled o historii zpracování dat
Čištění - na základě této informace realizovat odstranění dat vybraného roku z datového adresáře s předchozí nabídkou zálohování současného stavu

15.23 - Od 1.11.2015 dochází ke změně platových tarifů u zaměstnanců odměňovaných dle Přílohy č. 1 a 9 novely k nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Tabulky těchto nových tarifů jsou zařazeny do programu a aktivují se v období 11/2015. Pro ostatní období roku 2015 budou platit tabulky původní, tzn., že obecně platí, že dle zadaného období se aktivují
vždy tabulky platových tarifů aktuální pro toto období. To znamená, že pro zjištění potřeby finančních prostředků je možno založit si již KS pro 11/2015, prostřednictvím kroku Utility/Hromadné opravy provést Změnu platových tarifů a následně zjistit požadované ukazatele v Platové inventuře.

15.22 - P 1-04 - upravenn algoritmus sestavení oddílu IV ve vztahu k několikrát
změněným číslům příloh s třídami a stupni u pedagogických pracovníků

15.21 - Číselníky - Stupnice tarifů ... doplněna stupnice platových tarifů dle přílohy č. 6 novely k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., zároveň byly aktualizovány tarify v přílohách č. 2, 3, 4.
- Rok,Q - Kumulace, rekapitulace - Rekapitulace II. - Jednotlivci ... doplněna možnost výstupu dat rekapitulace do formátu DBF, který je možno dále zpracovávat tabulkovými kalkulátory (např. Microsoft Excel apod.)

Nová verze Komunikátoru ČSSZ - ke stažení zde

Lokální kontrolní program LKP1506.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

15.20 - Utility/Hromadné opravy - Doplnění údajů pro výkaznictví ... proces doplnění zpřesněn o údaje nutné k nejrůznější statistice pro organizace, které nepodléhají členění na Druhy činnosti a Kategorie zaměstnanců v oblasti školství
- Person - Informace - Stavy zaměstnanců ... upraven algoritmus všech dílčích sestav pod tímto krokem
- Algoritmus zadávání stravenek rozšířen o možnost zadání dvou různých
hodnot stravenek

15.19 - Příloha k žádosti o DNP - od 1.5.2015 dochází k úpravě formátu přílohy, kdy se na formuláři uvádějí zvlášť položky exekuce a insolvence (původně v jedné položce) ... nová verze Komunikátoru ČSSZ - odkaz v sekci Download na www.sohaw.cz
- Archivace a Dearchivace - nejprve v kroku Ostatní-Parametry programu ... nastavte parametr Disk pro archivaci dat - písmeno vybrané jednotky (média) - v programu předdefinována cesta, kam se data uloží - zvolená jednotka pro archivaci\Zalohy\pracovní adresář (SRMZDY)\Data eventuálně KlientXX\ ... po provedené archivaci se cesta zobrazí na monitoru.
Při Dearchivaci je nabídnuta volba druhu archivovaných souborů k provedení dearchivace ... doporučujeme řešit v kontaktu s námi
- Automatická archivace - Ostatní-Parametry programu ... nabídne provést archivaci dat vždy při ukončení programu, resp. práce v klientovi, implicitně nastaveno na "A"
- Ostatní-Speciál-Data-Regenerace - sjednocení redefinice dat a následné reindexace
- Výstupy do uživatelského profilu - Ostatní-Parametry programu ... při nastaveném parametru na "A" je proveden výstup do uživatelského profilu s vytvořením přístupu přímo na ploše - složka Mzdy

15.18 - P 1-04 - úprava číselníku činností čkol a školských zařízení, tzv. druh činnosti
- úprava algoritmu dle nového číslování příloh stupnic platových tarifů
- V této verzi dojde k instalaci nového spouštěcího modulu, ve kterém byly provedeny podstatné změny ve vazbě na kontrolu platnosti upgrade.
Tato instalace proběhne prostřednictvím samorozbalovacího archivu při spuštění programu po provedené aktualizaci

15.17 - Přehled na ČSSZ - Aktualizace - přidány kontroly na položky, které při nevyplnění způsobí po odeslání XML souboru na ČSSZ chybu validace XML

15.16 - Statistika - Evidenční počty - zpřesněn výpočet ukazatele průměrného evidenčního stavu dle skutečně evidovaných dní PP v rámci sledovaného období - Rok,Q - Daň z příjmu ... nový krok Vyúčtování daně vybírané srážkou
dle zvláštní sazby daně:
- nutno provést výběr dat za příslušné období
- dále stejný postup jako u Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
- Opravy srážkové daně se uvádějí pouze u fyzických osob
- Výsledný soubor VyucSraDanRRRR.XML se opět načte do příslušného formuláře na webu daňové správy

15.15 - Zdanitelné příjmy - nové formuláře pro rok 2015:
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění - MFin 5460 - vzor č. 23
- Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti plynoucích na základě DPP - MFin 5460/A - vzor č. 2

15.14 - DPP - Od 1.1.2015 z pohledu zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění není účasten pojištění na ZP zaměstnanec na základě DPP eventuelně více DPP u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z těchto dohod o provedení práce nepřesáhl částku 10000,- Kč. Toto je tedy podstatný rozdíl proti roku 2014, kdy se posuzovala pro účel zdravotního pojištění každá dohoda o provedení práce samostatně.

15.13 - Neplacené volno - pokud bude měsíční vyměřovací základ zaměstnance roven výši minimální mzdy nebo bude ještě vyšší, doplatek se neprovádí. V případě, že bude příjem zaměstnance v tomto měsíci nižší než 9200,- korun, pak provádí zaměstnanec odvod doplatku pojistného ve výši 13,5% rozdílu mezi oběma částkami

15.12 - Výkaz V (MPSV) 19a-01 - v souvislosti s rozšířením položky kategorie na dvě místa byla před sestavení jmenovaného výkazu přidána možnost nadefinovat umístění jednotlivých kategorií do příslušných řádků výkazu. Tuto definici je možno provést v Parametrech.
- K dispozici je nový tištěný formulář Přehled o výši pojistného ČSSZ - 89 542 10 i/2015

15.11 - Odvody na SZ - změněna struktura výsledného XML souboru předávaného na ČSSZ - nový tištěný formulář a nový dokument v Komunikátoru ČSSZ bude k dispozici koncem ledna 2015 (dle dispozic na webu ČSSZ)
- na základě NV č. 303/2014 se mění číslo Přílohy stupnic platových tarifů z čísla 8 na číslo 9. Tato změna se provede automaticky po nahrání nové verze
- Kategorie zaměstnace - vzhledem k potřebě členění nepedagogických kategorií zaměstnanců u některých organizací byla tato položka rozšířena na 2 místa.
Kategorie je možno doplnit v kroku Ostatní-Číselníky-Kategorie. Po jejich případném doplnění nezapomeňte přiřadit příslušné nové kategorie zaměstnancům do kmenového souboru a také doplnit k těmto novým kategoriím nárok dovolené v kroku Základ-Dovolená-Parametry.

15.10 - Při instalaci se automaticky nastaví:
- daňová tabulka pro rok 2015
- redukční hranice (888,-, 1331,-, 2662,-)
- výpočtová základna pro srážky (9177,-)
- maximální VZ pro SZ (1277328,-)
- maximální VZ pro ZP (od 1.1.2013 zrušen)
- minimální mzda k 1.1. (9200,-)

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze
V případě založení KS pro období 01/2015 ve verzi 14.44 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte Rušení
- pokud stažení verze 15.10 provedete v období 12.2014, je nutné po zadání období 01.2015 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2015 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

- Rok,Q - Kumulace,rekapitulace - nový krok Rekapitulace I. - vertikální členění položek rekapitulace od hrubých mezd až po dobírky dle středisek a za organizaci celkem
- Kmenový soubor - doplněno zadávání daňového zvýhodnění na 1., 2., a 3. dítě, při převodu na 01.2015 dojde automaticky při uplatňování více dětí k jejich rozdělení do jednotlivých kategorií
- Vyúčtování daně z příjmu FO - do XML doplněna Příloha 2 - cizinci

Lokální kontrolní program LKP1412.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat, lkp.jar a *.pdf

Postup pro přechod na rok 2015 ke stažení zde.

14.46 - ISP - při sestavení přidána kontrola na vazbu mezi položkami aa0136 a podílem aa0218/počet KD

14.45 - ISP - úpraven formulář s údaji o zaměstnanci na základě změny čísla přílohy pro odměňování pedagogických pracovníků
- Na webu www.sohaw.cz jenový kontrolní program LKP1412.ZIP. Archiv je třeba rozbalit do složky \ISP_KONT\ a nahradit původní moduly

14.44 - Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti - upraven aktualizační modul obrazovkového formuláře dle nového formátu

14.43 - Dobírky - Měsíční vstup - Parametry ... nové parametry:
- hodnota stravenky
- z toho platí zaměstnanec
Využívá se v kroku Stravenky, kde je nyní možno zadat počet stravenek a dle hodnot z Parametrů se zároveň vypočítá srážka zaměstnanci.
Zároveň je zde umístěna nová sestava, na které je seznam zaměstnanců dle středisek, počet stravenek a údaje k podpisu převzetí těchto stravenek
- Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti - k dispozici nový formulář za rok 2014 - MFin 5460/1 - vzor č. 19 ... přibyl řádek 18a - sleva na dani za umístění dítěte dle § 35ba odst. 1 písmeno g) zákona o dani z příjmu

14.42 - Jiná mzda - upravena možnost zadání sazby za hodinu u položky z ostatních zdrojů

14.41 - Vlastní příkaz - obnovena vazba na HPÚ

14.40 - Podklad - vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - vazba na web daňové správy přímo z programu
- Ostatní-Speciál - nový krok Sohaw-web ... přímá vazba na firemní web
- P 1-04 - nový krok - vazba na web sběru dat pro regionální školství
- P 2-04 - nový krok - vazba na web ministerstva financí pro zpracování výkazu
- V souvislosti se změnou platových tarifů upraven výpočet známky OS pro pedagogické pracovníky

14.35 - Přehledo výši pojistného na SSZ - doplněna položka "corrIDStorna" pro případ podání opravného podání
- Dle nastavení Parametrů v kroku Opravy KS se řídí Aktualizace i v Evidenci srážek a v Ostatních kmenových údajích
- Při výpočtu dobírek je programově ošetřeno nedopočítávání VZ na ZP u souběžných PP, i když je v KS nastaven parametr pro toto dopočítávání na "ANO"
- Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na ZP - Automatický formulář - spuštěním tohoto kroku se automaticky generují Přehledy dle jednotlivých ZP - možno přímo zaslat na podatelny ZP nebo uložit a poslat přes datové schránky
- upravena Definice Platového výměru, Formát 2 - dle požadavku příspěvkových organizací
- doplněny nové tabulky platových tarifů platné od 1.11.2014 dle novely NV 564/2006 Sb.
- Kmenový soubor - Utility/Hromadné opravy - spuštěním kroku Změna platového tarifu dojde k automatickému doplnění nových platových tarifů dle příslušných příloh novely k NV 564/2006 Sb. včetně automatické změny čísla přílohy u pedagogických pracovníků z č. 5 na č. 8. Změna proběhne v aktuálním nastaveném období, je tedy třeba tuto změnu provést při nastaveném období 11/2014!!!
- Neplacené volno omluvené v Měsíčním vstupu - nové rozdělení:
- neplacené volno 1,2 - odvod na ZP z částky navýšení VZ - 4,5% zaměstnanec, 9% organizace
- neplacené volno 3,4 - odvod na ZP z částky navýšení VZ - 13,5% zaměstnanec

14.34 - Měsíční vstup - hlídání hranice 26-ti let u zaměstnanců, kteří mají dle svého typu PP uplatněnu slevu na studenta - Kmenový soubor - nová položka "Cizinec (1-ano,0-ne)" - při vyplnění položky hodnotou 1 je možno místo rodného čísla zadat 10-ti místný identifikátor, který toto RČ supluje ve vztahu k ČSSZ, datum narození se potom zadává samostatně (není odvozeno od RČ)

14.33 - Parametry programu - parametr "Poslední číslo" ... doplněna kontrola na existenci osobního čísla v KS následujícího v číselné řadě za hodnotou v parametru (vyvarování se možných duplicit)
- Exekuce - nový kód - Insolvenční správce - pro případ, kdy se sráží jedna částka exekuce z celkového dluhu a zasílá se insolvenčnímu správci, který tuto částku rozděluje mezi věřitele
- Hromadné oznámení na ZP - Export do PDF - doplněna možnost exportovat do formátu PDF kromě celkové sestavy za všechny ZP i sestavy dle jednotlivých ZP (každá zvlášť) - pro případ zaslání přes datové schránky přímo na jednotlivé ZP

14.32 - Na základě rozhodnutí Ústavního soudu z 30. července mají pracující důchodci již za rok 2014 nárok na daňovou slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Zaměstnanci budou mít nárok na daňovou slevu již od srpna.
Z tohoto důvodu se automaticky při nainstalování nové verze změní v Kmenovám souboru u pracujících důchodců parametr pro uplatnění na poplatníka na "ANO".
Pozn.: V případě, že jste v době stažení této verze neměli ještě založený KS pro období 08/2014, je třeba po jeho založení spustit Redefinici dat, která zajistí výše uvedené!

Lokální kontrolní program LKP1406.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

Aktualizace Komunikátoru ČSSZ 3.2 - ke stažení zde

14.31 - Tisk příkazů k úhradě - na základě požadavku byl před tiskem příkazu k úhradě přidán dotaz, zda do tištěného příkazu doplnit název orga nizace - využívá se hlavně v multiverzích pro rozlišení jednotlivých klientů
- Jiná mzda - nově možno zadat odměnu z ostatních zdrojů, která bude součástí jedné smlouvy (jednoho platu), ale na výkazu P 1-04 se objeví v oddíle I., řádku 120 (obdobně jako dosud užívaná odměna z hospodářské(doplňkové) činnosti v řádku 118)
- v případě zadání hodin, které se vztahují k odměně jako části odpracované doby, je tato doba odečtena v měsíčním vstupu od fondu pracovní doby a promítne se i na
výplatním listu
- Rok,Q - Platy - rozšířeno o krok FKSP, ve kterém je zpracována do tabulky tvorba FKSP - 1% z objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů ... sestava je členěna dle středisek a jednotlivých období zpracování
- Hromadný příkaz k úhradě - do Opisu HPÚ doplněna položka podrobného popisu příslušného řádku HPÚ (jako položka AV v sestavené dávce)

14.30 - Měsíční vstup - do opravných položek přidána možnost opravy Daňového bonusu - promítne se i na Vyúčtování daní i ve všech návazných zpracováních

14.29 - Měsíční vstup - nový krok "Prázdniny" ... slouží pro pořízení docházky v tzv. prázdninovém režimu, kdy pedagogičtí pracovníci čerpají dovolenou nebo samostudium ... při tomto režimu pracujete nad celým měsíčním vstupem, ale zobrazují se pouze položky nepřítomnosti. Ostatní zadání je potom možno provést běžným způsobem

14.28 - Statistika ISP - opraveno započtení hodin noční práce do ISP

14.27 - Statistika ISP - vzhledem ke změně struktury položky Datum a čas vytvoření byl změněn i její formát při konverzi do souboru XML

14.26 - Statistika ISP - kompletní nová struktura předávaných dat v této úloze Pro správnost fungování je třeba:
1. provést v ISP Rušení
2. Nové sestavení (při následném zpracování je opět možno spustit Doplnění)
3. v údajích o organizaci zkontrolovat údaj Kolektivní smlouva
4. v údajích o zaměstnanci prověřit a doplnit položky:
- Stupeň řízení
- Skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek
5. nahrát nový kontrolní program z archivu LKP1406.ZIP - archiv nutno rozbalit do složky \ISP_KONT (obsahuje lkp.bat a lkp.jar)
- Potvrzení o zdanitelných příjmech - nový formulář pro potvrzení příjmů z dohod o provedení práce daněných srážkovou daní

14.25 - Nerovnoměrný rozvrh PD - přidáno možnost stanovení rozvrhu PD i na sobotu a neděli - speciální režim
- Hromadné oznámení na ZP - přidán kód "Q" - jednodenní přihlášení
- přidána možnost odeslat oznámení ne email uvedený v uživateli
- Výpočet dobírek dle výběru - upravena návaznost tohoto způsobu výpočtu na Evidenci srážek
- Příručka-Změny-Aktuální - upraven formát na max. 80 znaků na řádek, aby tato byla tisknutelná bez ztráty konců řádek
- Započítaná praxe - upraven algoritmus pro stanovení platových postupů

14.20 - Výpočet dobírek - upraven algoritmus posouzení nároku na vyplacení daňového bonusu v případech, kdy souběžné PP nezakládaly účast na důchodovém pojištění a samotná výše výdělku v HPP nedosahovala hranice pro vyplacení bonusu

14.17 - Příloha k žádosti o DNP - upraveno zobrazení rodného čísla u zaměstnanců narozených před rokem 1953 včetně, promítnuto i do XML
- Daň z příjmu - Příjmy-ostatní plátci - doplněna položka Daňové zvýhodnění
- Výkaz P 1-04 - upravena struktura platná pro rok 2014, doplněny řádky 135,362 a 607 - údaje o specializačních příplatcích pedagogů

14.16 - Číselník druhů výdělečné činnosti - doplněn druh Q - členové kolektivních orgánů právnických osob

14.15 - Kmenový soubor - nový krok Nerovnoměrný rozvrh PD - zde je možno zadat pro sudý a lichý týden přímo počet hodin, které zaměstnanec v jednotlivých dnech odpracuje bez vazby na údaj Upravený denní úvazek v KS. Na základě tohoto zadání program doplní do Měsíčního vstupu fond PD dle uvedeného rozpisu a vypočtené četnosti jednotlivých pracovních dní a svátků v aktuálním období. V případě použití tohoto způsobu je tento nadřazený nad ostatními způsoby stanovení fondu PD pro aktuální
období.
- Úprava P 1-04 - kromě úpravy mezi tarify a ostatními zdroji umožněna stejná manipulace i s odměnami.
- Parametry výpočtu - doplněny dva nové parametry pro organizace, které zaměstnávají více jak 50% průměrného přepočteného počet zaměstnanců se zdravotním postižením. Pro tyto zaměstnance v případě splnění podmínky dochází k odečtu částky, která je vyměřovacím základem u osoby, za níž je plátcem pojistného stát, od vyměřovacího základu na ZP - od 1.11.2013 tato částka činí 5.829,- Kč.
- Přehled o výši pojistného - zajištěn tisk i převod významových nul u položky IČ
- Změstnání malého rozsahu - zaměstnanci jsou účastni pojištění též, pokud zaměstnanec vykonával v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více zaměstnání malého rozsahu a úhrn započitatelných příjmů z těchto zaměstnání dosáhl v kalendářním měsíci aspoň částku rozhodného příjmu.

14.14 - Exekuce - přepočet nezabavitelných částek dle aktuálních Parametrů se již provádí automaticky, není třeba v Aktualizaci "přjíždět" šipkou
- Přehled pro ČSSZ - vždy přiřazen formulář odpovídající aktuálnímu zpracovávanému období
- Povinný podíl ZTP - doplněna kontrola na přípustnost normálního úvazku organizace, v případě chybného, či nulového úvazku je doplněn normální úvazek 40 hod.

14.13 - Přehled o platbě pojistného na ZP - implementovány nové šablony PDF pro rok 2014

14.12 - Mzdové listy, Podklad pro výpočet prům.ročního přepočteného počtu zaměstnanců pro účely stanovení povinného podílu ZPS - doplněny hodiny náhrady mzdy, kdy zaměstnanec nepracoval z důvodu překážky na straně organizace
- Potvrzení o zdanitelném příjmu - zajištěn tisk významových nul u rodných čísel dětí
- Podklad pro vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti - doplněna solidární daň

14.11 - algoritmus výpočtu dobírek doplněn o problematiku výpočtu daně u dohod o provedení práce s přihlédnutím k tomu, zda zaměstnanec podepsal Prohlášení k dani z příjmu, či nikoliv:
- NEMÁ podepsané prohlášení - souběžné DPP v úhrnu nepřesahující 10.000,- se daní každá zvlášť srážkovou daní
- souběžné DPP v úhrnu nad 10.000,- se daní společně v HPP (stejně jako v roce 2013), sráží se pojistné na SZ
- MÁ podepsané prohlášení - všechny DPP se daní společně v HPP, nad 10.000,- se sráží pojistné na SZ

14.10 - Při instalaci se automaticky nastaví:
- daňová tabulka pro rok 2014
- redukční hranice (865,-, 1298,-, 2595,-)
- výpočtová základna pro srážky (9283,-)
- maximální VZ pro SZ (1245216,-)
- maximální VZ pro ZP (od 1.1.2013 zrušen)
- minimální mzda k 1.1. (8500,-)
- definice typů PP:
- oprava textu parametru pro srážkovou daň (pouze u DPP)
- automatické nastavení parametru "Srážet zálohovou daň" u DPČ na "ANO"
- náhrady za PN - upraven přechod z režimu 21 KD na 14KD
- zrušena podmínka krátkodobého zaměstnání z pohledu účasti na pojištění
- nové daňové formuláře:
- Potvrzení o zdanitelném příjmu
- Výpočet daně a daňového zvýhodnění z příjmu ze závislé činnosti

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze
V případě založení KS pro období 01/2014 ve verzi 13.42 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte Rušení
- pokud stažení verze 14.10 provedete v období 12.2013, je nutné po zadání období 01.2014 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2014 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

13.42 - Ve výpočtu odvodu do SR při nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením upravena průměrná mzda na částku 24.622,- Kč.

13.41 - Daň z příjmu-Podklad - výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti ... nový krok Převod - do struktury XML ... provede export souboru VyuctDanRRRR.XML (RRRR -rok)
do složky VyuctDanPriRRRR. Tento soubor je možno načíst přímo do Elektronického podání na webových stránkách Daňového portálu do Vyúčtování daně z příjmů ze
závislé činnosti včetně všech příloh - za zdaňovací období roků ... Před vlastním zpracováním tohoto výstupu je nutno vyplnit přidružené Parametry.

13.40 - Příloha k žádosti o DNP - položka Číslo potvrzení DNP rozšířena na 18 znaků - v souvislosti s povinností elektronického podání neschopenky lékaři
Pozn.:
Pro dávky nemocenské je číslo potvrzení povinné a má tvar pro papírové formuláře:
—a. ANNNNNNN (tzn. 1 písmeno + 7 číslic)
—b. ANNNNNN (tzn. 1 písmeno + 6 číslic)
Písmena A-Z nebo Č, vždy velká.
Pro elektronické formuláře je ve tvaru EČN:
—EČN (evidenční číslo pro e-neschopenky) se skládá ze 2 položek IČPE, PČ
—IČPE - identifikační číslo pracoviště pro e - Podání, IČPE bude přidělováno lékařům při zápisu do evidence elektronicky komunikujících lékařů. IČPE bude automaticky generováno v registru lékařů v KE. Součástí IČPE bude kontrolní číslice, která by měla omezit pravděpodobnost nesprávného opsání, především na straně lékaře při převzetí péče od jiného lékaře - údaj je osmimístný.
—PČ - pořadové číslo, PČ bude generovat lékařský software tak že PČ bude jednoznačné v rámci IČPE. 10místný číselný údaj ve struktuře
—RRMMDD -rok,měsíc,den vystavení neschopenky (datum kdy byl zaevidován nový případ do evidence práce neschopných)
—PPPP - je 4 místné pořadové číslo v rámci dne
Pro dávky ošetřovného je číslo potvrzení povinné a má tvar pro papírové formuláře:
—a. NNNNNNNA (tzn. 7 číslic + 1 písmeno)
—b. NNNNNNA (tzn. 6 číslic + 1 písmeno)
Písmena ve všech případech A-Z nebo Č, vždy velká.
Pro elektronické formuláře je tvaru EČN:
- platí totéž, co pro DNP
Pro dávky PPM se číslo potvrzení nevyplňuje.
- Parametry programu - změněn parametr Tisk od stránky na Tisk od/do stránky - při nastavení parametru na hodnotu A (ano) je možno před tiskem volit interval tištěných
stránek.
- Spuštění Komunikátoru ČSSZ přímo z programu - pokud je Komunikátor nainstalovaný
- v obou systémech možno nadále pracovat - nejsou nijak vzájemně blokovány

13.30 - Korekce - doplněna možnost korekce pracovních dní v položce Náhrada za PN
- Výpočet dobírek - přidána volba, zda spočítat všechny zaměstnance najednou nebo dle výběru ... přepočítají se pouze zaměstnanci dané výběrem - možno využít např. po provedené Korekci, aby následným výpočtem všech zaměstnanců nedošlo k přemazání dat opravených právě korekcí

13.27 - Ostatní-Speciál-Data-Archivace II ... před případnou archivací doplněna možnost zobrazení všech dosud zpracovaných roků

13.26 - ELDP-Archiv-Tisk ELDP ... kromě klasického výběru doplněna před tiskem možnost výběru roku
- V Parametrech výpočtu automaticky dojde k nastavení položky Minimální mzda aktuální na hodnotu 8.500,- Kč, která je platná od 1.8.2013 ... v souvislosti s tím se mění i nejnižší úroveň zaručené mzdy (Nařízení vlády 210/2013 Sb.)

13.25 - Dobírky-Korekce-Oprava ... doplněna položka "Dovolená proplacená"
- Kmenový soubor-Hromadné oznámení na ZP ... doplněn krok Export do PDF

13.24 - Banka,modem,HPÚ - u všech výsledných souborů KPC pro internetbanking byl odstraněn koncový znak Ctrl Z, který v mnoha případech způsoboval nepřijetí příslušné dávky příkazů k úhradě do zpracování v konkrétním peněžním ústavu

13.23 - V KS - interaktivně přímo ve formuláři při Vyplňování či Opravách kontrolována vazba mezi položkami: Starobní důchodce a Starobní důchod od
- Hláška "Nezpracováno zákonné pojištění zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu" ... pokud byl výběr zadán Dle období a nikoliv jako výběr Q, nevytvořil se praporek,
který signalizuje právě tu skutečnost, zda bylo či nebylo pojištění zpracováno ... nyní je ošetřen i případ, kdy by se výběr provedl i Dle období
- Položka Důchodové spoření přidána do Rekapitulací měsíčních i dle výběru období

13.22 - ELDP - doplněny a zpřísněny vazby na položky "Starobní důchod OD" a "Starobní důchodce" v KS - v případě, že je vyplněna položka "Starobní důchod OD", tak se automaticky nastaví položka "Starobní důchodce" na hodnotu "ANO", bez ohledu na typ PP - tím je zajištěn správný průběh pojištění na ELDP

13.21 - Vazba účto - přidána mzdová složka č. 66 - důchodové spoření
- ELDP - vyřazeny ELDP pro DPP bez pojištění v zadaném období, doplněny ELDP pro RP

13.20 - Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 - úpravy do oddílu I. ve verzi 13.19 nyní navazbeny i do oddílu III., ř.313, 315, 317, 353 -> 302, a ř.330, 332, 334, 338 -> 319.

13.19 - Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 - v případě, že zaměstnancům byly vyplaceny odměny z HČ nebo z ostatních zdrojů prostřednictvím kroku Odměny, tak tyto odměny se promítly do ř. 118, resp. 120, ale nepromítly se do průměrných evidenčních počtů přepočtených v ř. 104, resp 105 - nyní zajištěno automaticky při sestavení výkazu

13.18 - Kmenový soubor-Utility/Hromadné opravy - nový krok - Doplnění Údajů pro výkaznictví - automatické nastavení položek "patří/nepatří do ev.stavu" a "spadá/nespadá do OON" ... pro organizace, které nepracují s Údaji pro výkaznictví, ale využívají statistické výkazy (např. ÚNP 4-01), které jsou na některé položky Údajů pro výkaznictví navazbeny

13.17 - Od této verze není třeba provádět Instalaci klíčových souborů v případě jejich změny ani v případě změny prodloužení licence. Tato operace probíhá v okamžiku změn automaticky.

13.16 - Sestavy-Odvody daní-Žádost - zařazen nový formulář MFin 5241 vzor č. 7 - jedná se o žádost o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech

13.15 - Kmenový soubor - přidána nová položka "Hodiny pro odečet dovolené" - položka doplněna na přání uživatelů - používá se v případě, kdy:
- fond pracovní doby se stanovuje dle normálního úvazku nebo dle upraveného denního úvazku
- počet hodin jednoho dne dovolené je stanoven dle jiných kritérií
Pozn.: Platí pouze pro položku "Dovolená" - v případě vyplnění je tato odečtová hodnota používána jak pro odpis dovolené, tak pro všechny návazné informace.
- Při přechodu z aktuálního období do minulých let již není třeba provádět Redefinici dat ručně, tato je spuštěna automaticky po rozpoznání změny při nově zadaném období - platí i při zadání některého z minulých roků ihned po spuštění programu.
- Potvrzení o zdanitelném příjmu - položka, zda poplatník podepsal prohlášení k dani z příjmu, či nikoliv, je nyní doplňována automaticky na základě typu PP příslušného zaměstnance k poslednímu datu vybraného období

13.14 - Potvrzení o zdanitelných příjmech - zařazen i formulář pro rok 2013, volí se dle aktuálního období, ve kterém je potvrzení vystavováno
- Měsíční vstup - přehozeny položky Dovolená čerpaná a proplacená - v některých případech mohlo po zadání dovolené dojít k chybnému odečtu dní od fondu PD

13.13 - Kmenový soubor - nová položka "Smlouva na ZMR" - slouží pro potřeby sestavení ELDP - prvotně je nastavena na "NE" - v případě, že na příslušný PP je vystavena smlouva na ZMR, je třeba ji nastavit na "ANO"
- Kmenivý soubor-Utility - nový krok "Nastavení položky ZMR" - možnost nastavení položky "Smlouva na ZMR" v KS na "NE"
- ELDP - úprava algoritmu sestavení pro případ vícenásobného nástupu s dosažením starobního důchodu v období mezi nástupy

13.12 - Kmenový soubor-Utility... Převod čerpání - upraven algoritmus převodu čerpání

13.11 - Kmenový soubor-Utility...nový krok Převod čerpání - slouží pro obnovení čerpání dovolené v případě nechtěného vynulování čerpání před stanovaním Nové dovolené.
V období 01/2013 tento krok spustíte a automaticky se doplní čerpaná dovolená za předchozí rok, aby došlo ke správnému stanovení nového nároku včetně zůstatku dovolené.
- Výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti - k dispozici nový formulář za rok 2012 - MFin 5460/1 - vzor č. 17

Postup pro přechod na rok 2013 ke stažení zde.

Lokální kontrolní program LKP1212.ZIP stažení zde - archiv třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar

13.10 - Při instalaci se automaticky nastaví:
- daňová tabulka pro rok 2013
- redukční hranice (863,-, 1295,-, 2589,-)
- výpočtová základna pro srážky (9097,-)
- maximální VZ pro SZ (1242432,-)
- maximální VZ pro ZP (od 1.1.2013 zrušen)
- u zaměstnanců, kteří jsou k 1.1.2013 poživateli starobního důchodu se automaticky v KS nastaví parametr "sleva na poplatníka" na hodnotu "NE"
- algoritmus výpočtu tzv. solidárního příspěvku (7% z HM nad 4 násobek průměrné mzdy, což činí 4 x 25884 = 103536,-) - objeví se jako součást zálohové daně - patrné v setavě Vyúčtování daně, ve ML
- Přehled o výši pojistného na ČSSZ ... importován nový formulář včetně výstupu do XML souboru (PVPOJ2013)
- Důchodové spoření - realizace tzv. II. pilíře důchodové reformy:
- Evidence srážek - řádek "II.pil", částka "0", do sloupce Kód nutno uvést "999"!!!
- automaticky dojde ke snížení odvodu na SZ o 3%, k tomu se přičte ještě částka 2% z HM - bude odvedeno na účet uvedený v Evidenci srážek) - uvedeno v Přehledu pro SSZ, ve Výplatních listech a ve ML - dotaženo až do příkazu k úhradě
- Měsíční vstup - Dovolená - rozdělena na Dovolenou čerpanou a Dovolenou proplacenou - v tomto členění i na VL, ML, Rozbory - Základní náhrady

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze ... v případě založení KS
pro období 01/2013 ve verzi 12.43 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte Rušení
- pokud stažení verze 13.10 provedete v období 12.2012, je nutné po zadání období 01.2013 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2013 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

12.43 - Upraven algoritmus pro vytvoření XML souboru P 1-04 pro přenos do úlohy Sběr dat - ř. 201 - 205 jsou nově převáděny jako celá čísla (původně 3 desetinná místa)

12.42 - Upraven algoritmus pro promítnutí rozšířeného počtu možných projektů EU do výkazu P 1-04

12.41 - Dovolená - opraven modul pro automatický odpis dovolené při zakládání nového období. Omylem se do verze 12.40 dostal rozpracovaný a v případě založení KS pro období 11/2012 došlo k chybnému odpisu dovolené. Zároveň byla přidána do kroku Kmenový soubor-Utility nová možnost Nastavení čerpání dovolené k počátku období, která tento problém vyřeší.
Dále je možno tento krok použít i v případě neuváženě spuštěného kroku Odpis dovolené po zpracování dobírek.

12.40 - Exekuce - přepracován algoritmus výpočtu srážek na základě zadaného pořadí. Exekuce přijaté v jeden den je třeba zadávat se stejným pořadovým číslem !
- Kmenový soubor - přejmenována položka Důchodový věk od na Starobní důchod od - důvodem je význam položky pro zpracování ELDP
- Kmenový soubor - Utility - přidána možnost automatického doplnění druhu VČ do KS v případě její absence ve zvoleném období
- ELDP - kompletně přepracován systém sestavení ELDP - absolutní závislost na položce Druh VČ v KS, parametrech typů PP, stop stavech, datumu Starobní důchod od atd.
- Tisk výplatních pásek - přidána možnost tisku všech PP jednoho zaměstnance za sebou (jako při práci s Měsíčním vstupem, či KS)
- Projekt EU - peníze školám - možnost rozčlenění až na 5 různých projektů v rámci jednoho platu - dotaženo do Rekapitulace i výkazu P 1-04

12.39 - P 1-04 - v oddíle IV. byl upraven algoritmus pro výpočet přepočtených stavů

12.38 - P 1-04 - výstup doplněn o oddíl 4, je nutné načíst do UIV postupně oba soubory XML xQRR.XML i xQRR_3b.XML

12.37 - Rekapitulace měsíční - upraveno načítání nákladů na projekty EU
- Dobírky - Korekce - kromě opravy již vypočítaných dobírek přidána možnost Doplnění dalších zaměstnanců do výsledného měsíčního souboru dle záznamu v KS bez nutnosti
opakovaného výpočtu - pro případy přechodu z jiného mzdového systému

12.36 - Opravy KS - stejně jako při zpracování měsíčního vstupu je možno zvolit třídění při opravách KS v novém kroku Opravy KS-Parametry:
- třídění dle abecedy
- všechny PP za sebou - měsíční vstup setříděn dle osobního čísla, ale všechny PP jednoho zaměstnance vždy následují za sebou
Pozn.: Implicitně je KS setříděn dle osobního čísla

12.35 - Započítaná praxe - upraveno algoritmus odečtu doby za nesplněné nebo nedokončené vzdělání

12.34 - Rekapitulace měsíční - upraveno posunutí tisku sloupců v sestavě otočené
- Kmenový soubor - nová položka - Druh výdělečné činnosti - automaticky se do KS doplňuje na základě parametrů příslušného typu PP - je možno jej dle potřeby aktualizovat ... tento údaj se dále využívá při sestavení ONZ a především při sestavení ELDP - problematika ELDP v současnosti prochází kompletním přeprogramováním - podrobně bude vysvětleno na podzimním setkání uživatelů
- Opravy KS - možnost volby, zda opravy provádět nad kompletním KS (i s ukončenými PP), nebo pouze nad aktuálními daty pro zvolené období

12.33 - Potvrzení o zaměstnání - formát přepracován tak, aby byl plně v souladu s obsahem §313 zákoníku práce

12.32 - Potvrzení o zaměstnání:
- při zadání "krátkého os.čísla" do výběru se automaticky vyberou i všechny souběhy s "dlouhým os.číslem" (odbobně jako u mzdových listů) ... zároveň je ale možno zadat vlastní výběr kombinací "krátkých i dlouhých os.čísel"
- vzhledem k rozdílným požadavkům úřadů práce je přidána možnost volby, zda se průměrný čistý měsíční výdělek uchazeče o zaměstnání vypočítá pouze u HPP za všechny souběžné PP, nebo u každěho PP samostatně (tato možnost je dána i u sestavy Platy v kroku Rok,Q).
- Započitatelná praxe - Parametry - kromě koeficientů možno zadat i mínus roky za nesplněné nebo nedokončené vzdělání - v Aktualizaci potom není doba krácena koeficientem, ale odpočtem
- Ostatní-Speciál-Data-Zaslání dat - vzhledem k značným velikostem datových souborů nejsou nyní data zasílána prostřednictvím email, ale přímo na FTP server našeho webu ... není již třeba data zipovat a posílat prostřednictvím služby www.uschovna.cz nebo www.leteckaposta.cz, neboť data jsou zašifrována a poslána přímo z programu.

12.31 - ELDP - archiv - umožněna práce s ELDP uloženými v archivu - tisk ELDP, stejnopis, formulář, předtištěný formulář, výstup do PDF, zasílání emailem apod.
- Měsíční vstup - na přání uživatelů je implicitně ponecháno pro Opravy i Vyplňování třídění dle osobního čísla. Ostatní varianty setřídění Měsíčního vstupu jsou dány v
Parametrech měsíčního vstupu:
- třídění dle abecedy
- všechny PP za sebou - měsíční vstup setříděn dle osobního čísla, ale všechny PP jednoho zaměstnance vždy následují za sebou
- Na webových stránkách www.sohaw.cz je k dispozici nový Lokální kontrolní program LKP1206.ZIP - třeba rozbalit do složky \ISP_KONT a nahradit původní soubory lkp.bat a lkp.jar
- Výstup do DBF - Charita F-M ... struktura výstupu rozšířena o položku "Stravenky"

12.30 - Měsíční vstup - pro Vyplňování i Opravy setříděn dle osobního čísla, v případě souběžných PP tyto následují v pořadí "krátké číslo" a všechna "dlouhá čísla", tzn., že PP s "dlouhým číslem" již nefigurují na konci souboru Měsíčního vstupu, ale všechny PP jednoho zaměstnance jsou srovnány za sebou
- Měsíční vstup - Parametry - pro Vyplňování a Opravy je nově možno nastavit třídění dle abecedy

12.27 - Odvody ZP - nová sestava - Přehled odvodu pojistného dle jednotlivých ZP - obsahuje údaje za zaměstnance i organizaci
- Výplatnice bez částky doplněny o pole Datum podpisu

12.26 - Potvrzení o zaměstnání - upraven text v odíle II., text " v posledním roce před skončením pracovního poměru " nahrazen textem " v tomto pracovním poměru "
- DPP - jeden typp PP v Definici typů ošetří veškeré alternativy algoritmu výpočtu. Pro správné fungování je nutno mít v Definici typu u DPP nastaveny tyto hlavní parametry:
- odvod na ZP - NE
- odvod na SZ - NE
- DPP nad 10.000 - ANO (neznamená, že DPP dosáhne této hodnoty, ale že je aktivován algoritmus pro hlídání této hranice)
- hranice 10.000 je hlídána v součtu všech DPP pro jednoho zaměstnance, v případě překročení je počítán odvod na SZ u každé jednotlivé DPP
- při kontrole možnosti krácení dovolené je brán ve zřetel i aktuálně zpracovávaný měsíc ... tzn. jakmile je spuštěn výpočet dobírek v příslušném období, je do výpočtu možnosti krácení dovolené započítávána i doba náhrady za PN a doba DNP zadaná v tomto období ... tato možnost je signalizována upozorněním i během výpočtu. Tímto způsobem je ochráněna možnost přečerpání dovolené.
- P 2-04 - možnost vyexportování XML souboru pro následné načtení na webových stránkách http://isp.mfcr.cz

12.25 - Potvrzení o zdanitelných příjmech - nový formulář pro rok 2012 (vzor 20)
- ELDP - ošetřen případ nástupu na MD z pracovního poměru, stop stav 1 20, v kroku Děti nutno uvést datum narození (datum porodu) pro správné stanovení vyloučených dob

12.24 - Na základě konzultace s ČSSZ byl upraven formát položky Datum vyplnění, který byl příčinou chyby při odesílání souboru XML úlohy PVPOJ12
Pro správné odeslání je nyní nutno provést:
1. Krok Sestavy-Odvody SZ-Přehled pro OSSZ provést Rušení
2. znovu v témže kroku Aktualizaci
3. znovu v témže kroku Převod
4. Spustit Komunikátor ČSSZ a provést znovu načtení a odeslání dokumentu

12.23 - Zaktivován nový formát souboru XML pro úlohu PVPOJ12

12.22 - P1-04 - při generování XML byla doplněna kontrola na vyplnění i řádku 104 a jeho doplnění do struktury v případě nulovosti

12.21 - Redefinice dat - odstranění příčiny možného výskytu neexistujícího souboru p1-042RR.rda

12.20 - Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 - doplněny řádky 360,361 a 606 dle nové struktury - nově výstup do struktury XML, který bude načítán místo původního TXT
- způsob zpracování včetně internetového jinak zůstává beze změn

12.16 - změněn systém práce s položkou "kategorie zaměstnance" - tato položka je nyní rozdělena na:
- neměnnou část - kategorie 1 - 5 (THP, D, uč., uč.OV, vych.)
- volitelnou část - kategorie 6 - 8 ... možno měnit v novém kroku Ostatní-Číselníky-Kategorie
- nový krok - Sestavy-Export do DBF ... možnost exportování vybraných dat do struktury DBF ... výsledný soubor je možno v případě potřeby načíst přímo do tabulkového kalkulátoru Excel - jedná se o libovolné výstupy na zakázku

12.15 - kompletně přepracován systém promítnutí výsledků zúčtování roční daně do měsíčního vstupu, ev. do interaktivního výpočtu ... nachází se v kroku Rok,Q-Daň z příjmu-
-Promítnutí zúčt.daně:
- Výběr: - klasický - os.číslo, středisko, kategorie, všichni
- po jednotlivcích - označením příslušných zaměstnanců
- rušení - možnost zrušení výběru po jednotlivcích a následné nové vybrání
- Opis - sestava s přehledem zaměstnanců, kterým v zadaném období bude provedeno zúčtování RD (na základě výběru)
- Promítnutí - provede promítnutí částek zúčtování RD do měsíčního vstupu, ev. do interaktivního výpočtu v nastaveném období

12.14 - vzhledem ke zpoždění v implementaci úlohy PVPOJ12 na ČSSZ je nutno pro leden 2012 odeslat úlohu PVPOJ ve starém formátu PVPOJ10 - v této verzi se tedy vracíme opět k minulému formátu.
Chybová hláška z ČSSZ po odeslání PVPOJ12 je zmatečná a nemá opodstatnění. Na základě komunikace s ČSSZ nám bylo sděleno, že se za vzniklé komplikace
omlouvají, nový systém s verzí PVPOJ12 bude prý funkční až 17.2.2012.

12.13 - při kontrole možnosti krácení dovolené je brán ve zřetel i aktuálně zpracovávaný měsíc ... tzn. jakmile je spuštěn výpočet dobírek v příslušném období, je do výpočtu možnosti krácení dovolené započítávána i doba náhrady za PN a DNP zadaná v tomto období ... tato možnost je signalizována upozorněním i během výpočtu
- od 1.1.2012 se pro účely nemocenského pojištění nerozlišuje neplacené volno na které je zákonný nárok či nikoliv - veškeré neplacené volno omluvené spadá do vyloučených dob ... upraveno v Měsíčním vstupu, v Příloze k žádosti o DNP, v ELDP apod.
- do oblasti zpracování, týkajícího se Výpočtu daně a daňového zvýhodnění, byl doplněn originál formulář MFin 5460/1 vzor č. 16
- aktualizován číselník druhu činnosti
- nový formulář Příloha k žádosti o DNP ČSSZ - 89 619 3 I/2012 platný pro rok 2012
- vyvořen nový formát XML pro úlohu PVPOJ12 platný od 1.1.2012

12.12 - Potvrzení o zdanitelném příjmu:
- opraveno chybně generované datum vystavení
- možnost nadefinovat zda poplatník podepsal, či nepodepsal prohlášení
- aktualizovány texty u invalidity

12.11 - do oblasti zpracování, týkajícího se Potvrzení o zdanitelném příjmu, byl doplněn originál formulář MFin 5460 vzor č. 19

12.10 - Kmenový subor - změna menusystému ... nové kroky:
- Pod krokem Opravy KS se nyní skrývají kroky Opravy KS a Opravy osobního čísla
- Nastavení HPP ... možnost nastavení příznaku aktuálního HPP pro dané období pomocí kódů 1 - ANO, 9 - NE. Automaticky se nastaví pro krátké osobní číslo kód 1 a pro souběh kód 9. V případě potřeby je umožněno nastvit příznak HPP i u soběžného PP, který se může pro dané období stát HPP např. v případě zániku původního HPP na krátkém čísle.
Příklad:
... období 01/2012 - os.č. 10 - HPP, příznak nastaven na 1
os.č. 1000010 - 1. souběh, příznak nastaven na 9
os.č. 2000010 - 2. souběh, příznak nastaven na 9
... období 02/2012 - os.č. 10 (nepracoval) - nutno nastavit příznak na 9
os.č. 1000010 - stává se HPP, nutno nastavit příznak na 1
os.č. 2000010 - 1. souběh, příznak nastaven na 9
- zdanění v 02/2012 proběhne na os.č. 1000010, neboť to se pro toto období stává HPP
- Samostudium pedagogů ... obsahuje dva samostatné kroky:
- Stanovení dní samostudia ... možnost korekce počtu dní samostudia, které se zde nastaví pro všechny pedagogické pracovníky na základě údaje o počtu dní samostudia v Parametrech
- Nulování samostudia ... možnost znulování nastavených dní před novým stanovením
Pozn.: - na základě údaje o samostudiu je počet dní hlídán v průběhu školního roku při zadávání v měsíčním vstupu, aby nedošlo k jeho překročení
- Ostatní kmenové údaje ... pod tento krok byly přesunuty kroky Adresy zaměstnanců a Děti
- od 1.1.2012 sjednoceny stupnice platových tarifů dle původních příloh 5 a 6 do jediné Přílohy č. 5 dle nařízení vlády 448/2011
- Definice typů PP ... nový parametr " DPP přes 10.000,- " - pro případ, že by se takováto dohoda o PP vyskytla, je nutno pro ni vytvořit samostatný typ PP, který bude adekvátní normální dohodě o PP, pouze tento parametr bude nastaven na "ANO" ... Aktualizace rozdělena na samostatné kroky Pořízení a Oprava
- Vzhledem k častým chybám při vyplňování Náhrad za PN a DNP, konkrétně u pokračujících případů bylo zvýrazněno upozornění na nevyplnění právě takových případů
- Přehled o výši pojistného na ČSSZ ... importován nový formulář včetně výstupu do XML souboru
- Žádost o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech ... importován nový formulář - vzor č. 6

DŮLEŽITÉ: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze ... v případě založení KS
období 01/2012 ve verzi 11.31 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte Rušení
- pokud stažení verze 12.10 provedete v období 12.2011, je nutné po zadání období 01.2012 spustit Redefinici dat ... opačně platí totéž !!!
- v období 01.2012 provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat

____________________________________________________________________________________________________________________________________

11.31 - ONZ - Kontrola - přidána kontrola vazby položek Druh důchodu a Datum důchodu od...
- Povinný podíl ZPS - upraven algoritmus výpočtu průměrných přepočtených stavů zaměstnanců s přiznanou invaliditou

11.30 - Jiná mzda - přidána možnost neodpočítávat hodiny zadané v této jiné mzdě od fondu pracovní doby v Měsíčním vstupu ... na základě údaje "Krátit hodiny fondu PD" v Parametrech ... implicitně nastaveno na "ANO"
- ONZ, Hromadné oznámení - změněn systém archivace jednotlivých případů a možnosti výstupů ... cílem je zpřehlednit celý systém hlavně v případech častých pohybů jednotlivých pracovních poměrů
- do archivu se údaje ukládají automaticky vždy po ukončení práce s obrazovkovým formulářem
- prohlížení buď seznamu nebo celých uložených formulářů
- tisk dle třech kritérií:
1 - dle data vystavení
2 - dle osobních čísel
3 - dle abecedy
- Výkaz docházky - pořadí položek na tomto výkaze byla sjednocena s pořadím v Měsíčním vstupu
- v případě zrušení Kmenového souboru prostřednictvím kroku Utility - Rušení KS v přelomovém období (1. měsíc nového Q) ... dojde automaticky znovu k výpočtu průměrů
na náhrady za předchozí Q
- Rok,Q - Kumulace,rekapitulace ... nový krok Kumulace-Projekt EU - možnost tisku sestav dle výběru období - výběr se provádí přímo v tomto kroku
- Rok,Q - Rozbory - Mzdové složky ... doplněny sloupcové součty dle středisek a celkem za organizaci

11.28 - úprava sestavení výkazu P 1-04 ... odstranění případné chyby při generování řádků 518 a 519 (využity pouze k 30.9.)

11.27 - Účelová dotace z MŠMT - možnost dopořízení údajů KS za období 12/2010 nutných pro srovnání s rokem 2011 ... slouží pro organizace, které zpracovávají mzdy od 1.1.2011
- Výkaz P 1-04 - kompletně přepracován oddíl IV., zpracovávaný vždy k 30.9. včetně výstupu do textového souboru, který se načítá na stránkách UIV

11.26 - Odvody ZP - Přehled o platbě pojistného ... přidán krok Doplnění - možnost vytvoření Přehledu o platbě pojistného na ZP i pro ZP, která není aktuální v datech příslušné organizace ... používá se pro případ, kdy je nutno sloučit data dvou a více územních jednotek do jednoho přehledu (pod jedno IČ)
- nutno nejprve příslušnou ZP doplnit do číselníku ZP, jinak nebude možno Doplnění provést

11.25 - Statistické šetření ISPV - přestože nebyla avízovaná žádná změna ve struktuře této statistiky, byla věta o PP (MP) doplněna o položku CZISCO, takže v současné době je v tomto souboru vyžadována hodnota jak původního KZAM-R, tak i nové číslo CZISCO. Z toho důvodu byl algoritmus Sestavení upraven tak, aby nové číslo zaměstnání dle CZ-ISCO, které je součástí doplňujících údajů v části Person, přešlo do položky CZISCO a položka KZAM je automaticky doplněna dle převodníku CZ-ISCO na KZAM-R.
Pro zdárné zpracování je tedy nutno po instalaci této verze provést nové Sestavení a Převod v kroku Statistické šetření. Zároveň je nutno nainstalovat nový Lokální pořizovací program přímo z webových stránek www.ispv.cz

11.24 - ISP - vzhledem ke složitosti spuštění kontroly dat, kterou od pololetí připravili pracovníci MFČR prostřednictvím tzv. Lokálního kontrolního programu, bylo toto zabudováno přímo do programu WR Mzdy, krok ISP-Kontrola ... tento krok se spouští po Převodu a automaticky se ve složce \ISP_KONT vygeneruje protokol o chybách
ISP_ERR.HTM
- místo položky Kód zvýšení tarifu byla definována položka Druh tarifu, která nabývá hodnot 0 - 6, dle čísla příslušné přílohy pro stanovení tarifu (0 - smluvní plat)

11.23 - Vazba účto - nový krok Parametry - nastavuje se zde cesta, dle které bude do příslušné složky převeden výstupní účetní soubor k jeho následnému zpracování účetním programem
- ISP - do položky aa0225 (doba zaměstnání celkem) je doplněna doba ze všech předchozích zaměstnání. K tomuto účelu se využívá položka z formuláře personálních údajů "Doba zaměstnání do dne nástupu" ... tento údaj v rocích a dnech se vyplní buď přímo ve formuláři, nebo je automaticky doplněn v případě používání jednotlivých intervalů z
průběhu zaměstnání

11.22 - Do nového číselníku CZ-ISCO přidán kód "00000" pro případ, že tato položka není využívána
- Statistika-Evidenční počty ... výpočet průměrného evidenčního počtu přepočteného změněn z poměru úvazků na poměr skutečně odpracovaných hodin ku fondu pracovní doby
- Při rušení Kmenového souboru prostřednictvím kroku KS-Utility-Rušení dojde automaticky ke zrušení i Měsíčního vstupu, DND a Náhrad za PN
- Instalace klíčových souborů ... změna způsobu automatického stažení klíčových souborů - nestahuje se již soubor s příponou EXE, který v některých případech nebylo možno z důvodů ochrany PC stáhnout, ale komprimovaný soubor s příponou ZPP (obdobně, jako při aktualizaci programu)
- Rok,Q-Kumulace,rekapitulace-Účelová dotace z MŠMT ... sestava pro evidenci čerpání této účelové dotace (ÚZ 33027)
- Person-Generátor sestav ... doplněna možnost výběru a tisku položek:
... CZ-ISCO
... Pracovní zařazení
... Dle Přílohy č.
... Skupina prací

11.21- Nový číselník - CZ-ISCO ... nahrazuje původní číselník klasifikace zaměstnání KZAM
- Utility - nový krok ... Převod KZAM - zajistí automatický převod z číselníku KZAM na CZ-ISCO v personálních údajích - nutno provést ve všech aktuálních obdobích od 01/2011

11.20 - Výkaz Škol (MŠMT) P 1-04 - přidány nové řádky 134, 357 a 358, které se týkají zaměstnanců se smluvními platy dle § 6a NV č. 564/2006 Sb. - podmínkou fungování je zadání kódu "9" do pole "- dle Přílohy č." v KS (viz výše uvedené u popisu změn u verze 11.16) ... dále přidán nový oddíl VII, který se týká projektů ESF financovaných z rozpočtu Ministerstva školství, jejichž financování je vyjmuto z limitů mzdové regulace

11.16 - Číselníky - Stupnice tarifů - Příloha č. 4 změněna na Přílohu č. 5, Příloha č. 5 změněna na Přílohu č. 6, vložena nová Příloha č. 4 - dle nařízení vlády č.44/2011 kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- Utility - nový krok "Změna č. Přílohy" ... provede nejprve zazálohování původního čísla přílohy a po té změnu dle předchozího bodu - operace je provedena v nastaveném
aktuálním období
- Kmenový soubor - nad položkou "- dle Přílohy č." je možno provést výběr z nabídkového menu - hodnoty "1-6" dle čísla příslušné přílohy, zadáním hodnoty "9", která definuje, že se jedná o smluvní plat (pro účely P 1-04)
- Ostatní-Speciál-Reinstalace ... aktivován krok Instalace klíčových souborů - provede automatické stažení a nainstalování klíčových souborů - v současné době se již nové klíčové soubory pro období 04.2011 - 03.2012 nacházejí na našem webu, proto doporučujeme tento krok provést již nyní - po spuštění tohoto kroku postupujte dle
dialogu přes tlačítka "Instalovat" a "Ano všem"
Pozn.: Platí pouze pro uživatele s upgrade na stahování nových verzí přes internet

11.15 - Podklad pro výkaz ÚNP 4-01 - upraven dle nové struktury
- Příloha k žádosti o DNP - upravena dle nového vzoru II/2011 - elektronická podoba zůstala ve stejné struktuře

11.14 - Potvzení o zdanitelném příjmu, Výpočet daně z příjmu - u obou formulářů je doplněna možnost exportu do formátu PDF

11.13 - algoritmus výpočtu dobírek doplněn o test na přítomnost datového souboru p1_041RR.rda a jeho případné založení

11.12 - Ostatní-Speciál-Reinstalace ... nový krok Instalace klíčových souborů - provede stažení a v následném dialogu (potvrzení tlačítkem "Instalovat", a po té "Ano všem")
i instalaci klíčových souborů - bude funkční pro stažení nových klíčových souborů pro rok 2011 !!!
- Dobírky ... nový krok Projekt EU-peníze školám - neovlivňuje výpočet, slouží pro sledování čerpání financí z tohoto projektu a promítnutí do výkazu P 1-04
Aktualizace - provádí se po Výpočtu dobírek ... zadávají se hodiny, které příslušný zaměstnanec odpracoval na projektu:
- Odpracované hodiny pro tarif
- Odpracované hodiny pro osobní příplatek
- Nadpočetné hodiny
- Hodiny dovolené
- Hodiny svátku
- dále se zadává, jaká část případné zadané Mimořádné odměny připadne na projekt
- pro P 1-04 se zadává druh zařízení na kterém je realizován
- pro sledování čerpání financí na projekt se zadává středisko, na kterém sledování bude probíhat ... toto středisko je nutné nejprve pořídit do Číselníku středisek - projeví se
i v Rekapitulaci a výstupu do účetnictví
Důležité: - u zaměstnanců podílejících se celým platem na projektu jsou tyto zadány ve stejné výši jako odpracované, nadpočetné ...atd.
- v případě tohoto způsobu vykazování podílu na projektu není přípustné z pohledu P 1-04 uvádět v Doplňujících údajích pro výkaznictví procentuální rozdělení do ESF!!!
- dojde-li k přepočtu dobírek, dojde automaticky i k ev.přepočtu výsledných hodnot projektu dle údajů zadaných v Aktualizaci
Sestavy - možno tisknout sestavy dle jednotlivců a středisek nebo sumář dle středisek

Postup pro přechod na rok 2011 ke stažení zde.

Způsoby aktualizace programů WR Mzdy ke stažení zde.

11.11 - Výpočet dobírek - upraven algoritmus pro výpočet známky OS pro pedagogické pracovníky, kteří jsou odměňováni dle Přílohy č. 4 a 5
- Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele na ZP - nový formulář, jednotný pro všechny ZP:
- možnost přímého tisku formuláře
- možnost využití tzv. elektronického formuláře
- automatické vytvoření složky PoPPZrrrr (rrrr - rok)
- automatické nahrání elektronických formulářů jednotlivých ZP do této složky s příslušnou datovou podsložkou
- export podkladového souboru PPZ_rrrr_ppp.XDP (ppp - číslo ZP) do příslušné datové podsložky
- dvojklikem na vyexportovaný soubor PPZ_rrrr_ppp.XDP dojde k automatickému doplnění hodnot do příslušného souboru PDF
Pozn.: Doplnění je nutno prvotně v Adobe Reader povolit

11.10 - Náhrady za PN - prodloužení období poskytování náhrady u neschopností započatých v roce 2011 na 21 dní
- od 1.1.2011 zrušen odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného s vyjímkou pro malé zaměstnavatele (do průměrného počtu 25 zaměstnanců)
- Parametry - pokud se nastaví parametr Zvláštní režim na "ANO", je možno u malých zaměstnavatelů provádět odpočet poloviny náhrady mzdy od pojistného při současné zvýšené sazbě pojistného na SZ za organizaci ve výši 26% (ostatní 25%)
- Dobírky - Parametry výpočtu:
- nový parametr - % odvodu na SZ při zvláštním režimu ... 26% ... nemá vliv na výpočet superhrubé mzdy
- odečet na poplatníka pro rok 2011 ... 23.640,- Kč
- maximální vyměřovací základ ... 1,781.280,- Kč
- Srážky ze mzdy (exekuce) - nová hodnota výpočtové základny pro rok 2011 ... 7.989,- Kč - je nutné v Aktualizaci "přejet" již existující aktuální záznamy, aby došlo k přepočtu základní nezabavitelné částky
- DNP - nové redukční hranice ... 825,-, 1.237,-, 2.474,- Kč
- zvýšení hranice pro účast na důchodovém pojištění z 6.000,- na 6.200,- Kč
Pozn.: Veškeré parametry včetně nového kalendáře PD a svátků se automaticky nastaví při Redefinici dat spuštěné při instalaci této verze ... v případě založení
období 01/2001 ve verzi 10.41 a nižší:
- nutno provést Rušení v kroku Ostatní-Číselníky-Pracovní dny a poté v témže kroku Aktualizaci
- před zahájením Vyplňování v Měsíčním vstupu rovněž proveďte rušení
- provést kontrolu nastavení Parametrů výpočtu - v případě nutnosti spustit ručně Redefinici dat
- Nový formulář Přehled o výši pojistného - obsahuje kód vyjadřující výši procenta pojistného (základní, zvýšené ... dle zvoleného režimu v Parametrech u Náhrad za PN)
- Číselníky-Stupnice tarifů - přidány stupnice č. 4 a 5 dle nařízení vlády č. 381/2010 - aktivována vazba těchto stupnic na KS - v případě, že je v KS v Parametrech nastaven parametr Vazba na stupnici nastaven na "ANO" ... do parametru "Stupnice platových tarifů dle přílohy č.:" se uvede stupice převládající u většiny zaměstnanců ... u ostatních se doplní přímo v KS při opravě třídy a stupnice

10.41 - Doklad o výši příjmu pro DSSP rozšířen o kódy "ap" - úhrn pojistného, které je povinen platit zaměstnanec sám za sebe, a "am" - částka za bezplatné používání
motorového vozidla pro služební a soukromé účely
- Ostatní-Speciál-Data ... přidán nový krok Zaslání dat - slouží pro zaslání dat prostřednictvím e-mail na adresu sohaw@sohaw.cz ke kontrole ... automaticky se vytvoří archiv dat a zároveň se vygeneruje e-mailová zpráva, kterou pouze odešlete
- ISP - náhrada za nadpočetné hodiny přesunuta z ostatních příplatků do přesčasů

10.40 - Nový způsob aktualizace programu prostřednictvím internetové sítě - nové šifrování aktualizačního modulu - místo ARJ přípona ZPP - pro aktivaci tohoto nového způsobu aktualizace je NUTNÉ stáhnout nové klíčové soubory
- Změna v návaznosti zpracování Náhrad za PN a DNP - při pokračování DNP po 14 KD náhrady za PN je automaticky zajištěna vazba na DNP prostřednictvím nového parametru při aktualizaci náhrad za PN - parametr "Pokračuje DNP"
s hodnotami ANO/NE
- Změna při zpracování Přílohy k žádosti o DNP - nový formulář, možnost výstupu do PDF, zaslání e-mailem, výstup do XML pro následné zaslání pomocí komunikátoru PVS - pro správné fungování je NUTNÉ z našich webových stránek z oddílu Ostatní stáhnout zazipovaný konverzní program NEMPRI10.EXE a rozbalit jej do BESTHL\SRMZDY\MZDY_XML a zároveň stáhnout a nainstalovat
novou verzi komunikátoru PVS 2.4
- Vazba účto - možnost rozúčtování odvodů pojistného za organizaci dle výkonů
- Změna ve formuláři Potvrzení o zdanitelném příjmu ze závislé činnosti - nový řádek č. 18 - vyplňuje se pro daňové nerezidenty

10.36 - Výkaz P 1-04 - doplněn výpočet a zobrazení řádků 518 a 519, které jsou aktuální pouze k 30.9.

10.35 - upraven algoritmus hlídání čerpaných dnů samostudia - v souvislosti s tím i odstraněna hláška na chybějící soubor dobírek pro období 09/2010 při prvotním
zpracování Měsíčního souboru

10.34 - Médium pro ČS a.s.-Export-Opis - nová sestava - opis výstupního souboru v členění po jednotlivých dílčích položkách.
- složka MZDY_XML, která obsahuje konverzní programy pro vznik veškerých výstupů ve formátu XML je programově přesunuta pod složku \BESTHL\SRMZDY a zároveň je odstraněna z rootu disku C.
- v případě nutnosti definice omezených uživatelských práv je mzdový systém doplněn o možnost směrování veškerých datových výstupů do přiřazeného uživatelského profilu (v Documents and Settings) a nikoliv na root disku C.
Tuto možnost lze nadefinovat v kroku Ostatní-Parametry programu, kde jsou dva nové parametry:
- Výstupy do uživat.profilu A/N
- Jméno - jedná se o jméno uživatelského profilu ve složce Document and Settings, pokud je předchozí parametr nastaven na "A"
- Do uživatelského profilu budou směrovány výstupy do následujících složek:
- ONZrrrr - Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání
- PVPOJrrrr - Přehled o výši pojistného
- ELDPrrr - Evidenční listy důchodového pojištění
- ISP_KONT - Informační systém o platech a jeho kontrola
- ISPVrr - Informační systém o průměrném výdělku
- P1_04 - výkaz škol MŠMT P 1-04
- PDF_SOUB - výstupy ve formátu PDF
- MZDY_PRT - sestavy v textovém formátu
Z těchto složek budou načítány soubory XML do Komunikátoru PVS !!!

10.33 - Mzdové listy - v případě, že jste prováděli roční zúčtování daně zaměstnanci, který ukončil PP v předcházejícím roce, od té doby nepracoval, a proto jste mu jako poslední zaměstnavatel toto zúčtování provedli, tak se částky tohoto zúčtování neobjevovaly ve ML v aktuálním roce - sestavení ML doplněno o takovéto případy
- P 1-04 - upravena vazba mezi oddílem I. a oddílem V. co se týče odměn z hospodářské činnosti
- ONZ - upraven tisk položky "kód OSSZ" na formuláři ONZ

10.32 - - Médium pro ČS - upraven Opis výstupu pro ČS a.s.
- V případě používání režijních zakázek je na tyto zakázky rozúčtována v kroku "Vazba účto" i mzdová složka 30 - Zúčt.náhrad za PN.

10.31 - Při spuštění programu je automaticky testováno, zda se na našem webu nenachází nová verze - pokud ano, nabídne program stažení a aktualizaci touto novou verzí. Nabídka Automatické aktualizace přidána i do kroku Ostatní-Speciál-Reinstalace. Zároveň je ponechána i možnost klasické ruční Reinstalace.
- Rozborové sestavy-Náhrady organizace - přidána možnost výběru dle os.čísla a střediska - stejná sestava nově i v oddílu Rok,Q-Rozbory

10.30 - Veškeré příkazy k úhradě - přidána možnost:
- exportu do PDF a vytvoření
- e-mail na adresu organizace (slouží hlavně pro účetní firmy, ale možno použít i v rámci vnitropodnikové sítě)
- Výplatní pásky - do výběru přidána možnost tisku výplatních pásek pouze pro zaměstnance, u kterých není v Adresách zadán e-mail
- Výplatní sáčky - vyberou se pouze zaměstnanci s částkou k výplatě
- Vazba účto - možnost exportovat výstupní soubor pro účetnictví na libovolné zařízení v systému
- Rok,Q-Kumulace,rekapitulace-Rekapitulace II - přidán sloupec "Odměny z HČ"

10.22 - Odvody ZP - nové kroky:
- Přehled o platbě pojistného
- Měsíční hlášení o platbě pojistného
- u obou kroků je možnost zobrazení či tisku vyplněného formuláře, export do PDF a také možnost zaslání emailu na příslušnou ZP - podmínkou je vyplnění položky Email v číselníku ZP

10.21 - Adresy zaměstnanců - formulář doplněn o e-mailovou adresu příslušného zaměstnance
- Výplatní pásky-Email - kromě možnosti poslání pásek na adresu organizace byla přidána možnost zaslání přímo na Jednotlivce na e-mail zadaný v Adresách zaměstnanců
Pozn.: Kriteriem pro zaslání je jednak výběr a jednak vyplněnost položky Email u Adres zaměstnanců. Pokud např. ve Výplat.páskách vyberete všechny zaměstnance a zvolíte krok Email-Jednotlivci - budou vytvořeny e-maily pouze pro ty zaměstnance s vyplněným e-mailem
- Žádost o vrácení bonusu - nový formulář MFin 5241 - vzor č. 4
- Přidána možnost zasílání Přehledu o výši pojistného prostřednictvím Komunikátoru PVS. Ke správnému fungování této úlohy je nutno:
- stáhnout z www.sohaw.cz/Ostatni.htm převodní program PVPOJ10.EXE do složky \MZDY_XML
- v případě, že nemáte na Vašich PC aktualizovaný NET Framework na verzi 3.5, tak z výše uvedených stránek proveďte instalaci stažením a spuštěním souboru dotNetFx35setup.exe přímo ze stránek Microsoftu
- stáhnout a nainstalovat aktualizaci Komunikátoru PVS, verze 2.2 ze stránek www.komar.cz ... je třeba pohlídat, až se verze 2.2 na webu objeví

10.20 - Zásadní změny v tisku a práci s těmito dokumenty:
- Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání
- Přehled o výši pojistného
- Evidenční listy
- Žádost o vrácení bonusu
U těchto dokumentů není již nutno mít originál formuláře, program tyto formuláře vytiskne i s dosazenými hodnotami v černobílém i barevném provedení, záleží na jakou tiskárnu tisk nasměrujete.
Dále je možno:
- exportovat příslušný formulář do souboru ve formátu PDF - exportuje se do předdefimované složky PDF_soubRRRR
- zaslat příslušný formulář na emailovou adresu uvedenou v Uživateli
Pozn.: Nadále je ponechána možnost tisku do předtištěných formulářů.
- Možnost exportu do PDF a zaslání prostřednictvím email je umožněna i u sestav:
- Výplatní pásky za aktuální období
- Rekapitulace za aktuální období
- Mzdové listy za jednotlivce
Pozn.: Výstupy do struktury PDF a možnosti zasílání emailem, jakož i tisky originálních formulářů budou průběžně doplňovány dle Vašich požadavků
- Vazba Účto - na přání uživatelů nová mzdová složka č. 7 - Refundace - je třeba dát pozor při předkontaci v účetnictví, neboť tato hodnota Refundace je již obsažena ve Hrubé mzdě a pro možnosti dalšího rozúčtování ještě vytažena samostatně
- mzdová složka 30 - Zúčtování náhrad na PN je rozúčtována střediskově

10.12 - kompletně přepracován systém stupnic platových tarifů včetně následné vazby na KS:
- krok Číselníky-Stupnice tarifů ... nové kroky "dle Přílohy č. 1 až 3" - jsou zde definovány všechny stupnice dle příloh k
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
- krok Kmenový soubor-Parametry ... nový parametr "Stupnice plat.tarifů dle přílohy" - zde zadáte:
- 0 ... nevyužívají se
- 1 ... stupnice dle Přílohy č. 1 - školství, kultura, doprava ...
- 2 ... stupnice dle Přílohy č. 2 - územní samosprávné celky
- 3 ... stupnice dle Přílohy č. 3 - zdravotničtí pracovníci
- po nastavení se automaticky tato hodnota přenese do KS - nastavené tarify v KS se samozřejmě nezmění
- krok Kmenový soubor - nová položka "- dle přílohy č." - doplní se hodnota z parametů nebo možno nastavit přímo v položce - na základě zadané hodnoty Třída/stupeň a příslušného čísla přílohy se vybere z tabulky stupnic platových tarifů příslušný tarif
Pozn.: Pokud nechcete používat tento způsob - nastavíte v Parametrech v oddílu KS parametr "Vazba na stupnici" na NE
- Rozborové sestavy - Rozbor hodin - doplněna položka Náhrady za PN - v sestavách měsíčních i dle výběru období
- KS - Parametry - doplněn parametr určující povolený počet PD samostudia pedagogických pracovníků - v případě vyplnění (v současné době hodnota 12 ) je tento počet PD hlídán při zadávání čerpaného studijního volna v Měsíčním i Interaktivním vstupu v rámci školního roku - překročení signalizováno informativní hláškou

Nové tiskopis Přehled o výši pojistného pro OSSZ platný od 1. 1. 2010 - ke stažení zde.

 

Aktualizace programu SR Mzdy - verze 10.21 - ke stažení zde

10.21 - Přidána možnost zasílání Přehledu o výši pojistného prostřednictvím Komunikátoru PVS. Ke správnému fungování této úlohy je nutno:
- stáhnout z www.sohaw.cz/Ostatni.htm převodní program PVPOJ10.EXE do složky \MZDY_XML
- v případě, že nemáte na Vašich počítačích aktualizovaný NET Framework na verzi 3.5, tak z výše uvedených stránek proveďte instalaci stažením a spuštěním souboru dotNetFx35setup.exe přímo ze stránek Microsoftu
- stáhnout a nainstalovat aktualizaci Komunikátoru PVS, verze 2.2 ze stránek www.komar.cz ... je třeba pohlídat, až se verze 2.2 na stránkách objeví

10.20 - Vazba Účto - na přání uživatelů nová mzdová složka č. 7 - Refundace - je třeba dát pozor při předkontaci v účetnictví, neboť tato hodnota Refundace je již obsažena ve Hrubé mzdě a pro možnosti dalšího rozúčtování ještě vytažena samostatně
- mzdová složka 30 - Zúčtování náhrad na PN je rozúčtována střediskově

10.11 - upravena tabulka pro odchod do důchodu (SR i WR Mzdy)

Ostatní pouze WR Mzdy:
- Měsíční vstup rozšířen o položku "Ošatné, dopravné" - jedná se o položku, ze které se odvádí pojistné a přidaňuje se obdobně jako "Částka k dodanění" - položka figuruje na Výplatním lístku, na Mzdovém listě a vstupuje i do Potvrzení o zdanitelném příjmu a v souvislosti s tím i do Výpočtu daně
- údaje o Uživateli - rozšířena položka Název organizace - v souvislosti s tím upraveny Parametry v kroku Zdanitelné příjmy, do které se případně upravený název organizace přenese spuštěním Redefinice v této verzi

10.10 - barevně upraveny všechny formuláře - pro lepší viditelnost jsou vyplňované položky světle šedé
- po založení KS pro 01/2010 je NUTNÉ spustit Redefinici dat, aby došlo k nastavení nových parametrů pro výpočet na hodnoty
platné pro rok 2010:
a - nové redukční hranice
b - daňové zvýhodnění na děti
c - základní nezabavitelná částka
d - maximální VZ pro placení pojistného, atd.
- Přehled pro OSSZ - nový přehled platný od 1.1.2010 včetně Opisu a tisku do Formuláře - nový formulář k dispozici na našich webových stránkách v sekci Download-Ostatní
- Uživatel - přidána položka e-mail
- PVPOJ10 - připravována nová úloha pro převod Přehledu pro OSSZ do struktury XML včetně zaslání prostřednictvím Komuni-
kátoru PVS

09.38 - Platová inventura - v případě nerovnoměrné pracovní doby zadané sudý a lichý týden v KS je tato promítnuta i v Platové inventuře v příslušném období
- Registr zaměstnanců - ONZ - kromě opisu je možno provést tisk do předtištěného formuláře a to ve formátu I, nebo II (s posunem)

09.37- Náhrady za PN - realizovány změny vyplývající ze zákona č.326/2009 Sb.:
- náhrada nenáleží za první tři pracovní směny nejvýše však za prvních 24 hod.
- zrušena karenční doba u karantény - za první tři dny náleží 60% PHRV
- Rozborové sestavy - Evidence neschopných - doplněny i náhrady za PN a karanténu
- ROK,Q - k Přehledu DNP doplněn i Přehled PN
- Ostatní - Speciál - Médium pro ČS - doplněna možnost exportu na jiné médium, než disketa - musí být v seznamu zařízení -
např. flash disk
- Odměny - pro účely statistiky umožněno zadat Odměnu z ostatních zdrojů - v P 1-04 je přiřazena na ř. 120
- v rámci menusystému umožněn pohyb a spouštění jednotlivých kroků pomocí myši

09.36 - část Vazba účto - běžné účto - mzdová složka č. 70 Sleva na pojistném je ve výstupu rozúčtována stejně jako v Rekapitulaci na jednotlivá střediska.

09.35 - část Sestavy - Odvody daní - přidán nový krok "Žádost" - kompletně zpracována problematika sestavení a tisku Žádosti o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech dle §35d, odst, 5 zákona o daních z příjmu.

09.34 - část Kmenový soubor - Parametry - doplněn parametr "Nejnižší úroveň ZM automat." - určuje, zda bude automaticky doplňována skupina prací dle příslušné třídy, či nikoliv - platí pro režim pořízení i opravy
- Kmenový soubor - doplněna položka "Datum vzniku výpovědi" - slouží pro vyloučení nároku na slevu na pojistném v případě, že zaměstnanec je ve výpovědi ať již podané nebo obdržené.

Příklad výpočtu náhrady mzdy a platu při PN v roce 2009 - ke stažení zde.

Zájemci o WinMzdy:

Jak jsme již uvedli na posledním semináři, plánujeme v průběhu roku 2009 nasazení verze mzdového programu WinMzdy, nebo-li verzi, která pracuje přímo v prostředí systému Windows, do souběžného zpracování.
Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový přístup ke zpracovávané agendě, je nutné před vlastní implementací ve Vaší firmě provést základní proškolení obsluhy tohoto nového systému. Předpokládáme dvoudenní školení, na kterém budou vysvětleny následující tématické okruhy:

- instalace mzdového systému WinMzdy
- převod vlastních dat ze systému SRMZDY do WinMzdy
- nastavení systému WinMzdy
- systém zpracování vlastního výpočtu mezd
- výstupní informace

Doporučujeme všechny tyto kroky provést přímo na vlastních prostředcích výpočetní techniky, které si na školení přivezete sebou. Bude tím zajištěna správnost instalace a převodu dat, vyřešeny případné nesnáze při instalaci nového systému a zároveň Vám zůstanou zachována všechna individuální nastavení, která společně provedeme v rámci školení.
Abychom se Vám mohli plně při školení věnovat, budou tato pořádána v počtu maximálně 5 až 7 uživatelů na jeden termín. Školení bychom pořádali již od měsíce října letošního roku.
V případě Vašeho zájmu o přechod na systém WinMzdy nás kontaktujte na e-mailovou adresu petr@sohaw.cz , abychom mohli zajistit na základě okruhu zájemců místa a termíny konání školení a tyto Vám nabídnout. Ostatní podrobnosti spojené s tímto školením Vám předložíme v souvislosti s vlastním termínem školení.
Zároveň Vás upozorňujeme, že přechod na nový systém není v žádném případě povinný, a současná verze bude i nadále udržována dle platné legislativy, jako dosud.

Nové sídlo firmy:

Vážení obchodní přátelé,

Od 1. 7. 2008 má naše firma SOHAW software Louny nové sídlo, které si prosím opravte ve svém adresáři:

Ing. Petr Pobuda
SOHAW software
Nerudova 146
439 01 Černčice u Loun

Rovněž dochází ke změně pevné linky, od 1. 7. 2008 platí následující telefonní číslo:

415653717

Mobilní telefonní čísla, jakož i e-mailové adresy zůstávají beze změn:

Ing. Petr Pobuda - SRMZDY, technická podpora, komunikátor PVS, WinMzdy, školení a semináře, konzultační činnost - 602456240
petr@sohaw.cz, sohaw@sohaw.cz, info@sohaw.cz

Jan Štětina - Odměny za produktivní práci učňů, technická podpora, komunikátor PVS, konzultační činnost - 602456241
honza@sohaw.cz

Před stažením je třeba nainstalovat novou klíčovou disketu pro rok 2008 (pokud jste již tak neučinili), kterou jste obdrželi elektronickou poštou nebo na disketě. Všechny soubory potřebné pro vytvoření klíčové diskety si pečlivě uschovejte. Postupujte dle přiloženého návodu.

Klíčová disketa pro rok 2007 bude platná do období 03.2008 ! Nové klíčové údaje budou automaticky rozeslány dle uzavřených upgradových smluv a uhrazených pohledávek.

Nezapomeňte zažádat o nový kvalifikovaný podpisový certifikát u některé z akreditovaných certifikačních autorit, pokud Vám končí platnost podpisového certifikátu vydaného ČSSZ.

Podrobné informace najdete na této webové adrese:

http://www.cssz.cz/osvc/prehled/elektronicky_podpis.asp

 

 

 

AKTUALITY - nejnovější změny, informace, úpravy