Přihláška na školení programu WR Mzdy ve dnech 28. - 30.5.2019 ke stažení zde

Aktualizace programu WR Mzdy - verze 19.13 - ke stažení zde

19.13 - Dobírky - krok Rozvojové programy-Posílení nenárokových složek ... nová sestava - Sumář dle středisek
- Projekty EU-Aktualizace ... přidána možnost zadat případné hrazení samostudia z evropských fondů - promítnuto ve všech sestavách, do účta i P 1-04

19.12 - Dobírky - krok Rozvojové programy doplněn o další vyhlášený rozvojový program, a to "Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků mateřských, základních a středních škol, konzervatoří a školních družin v roce 2019".
Stejně jako v předchozí verzi je i pro tento rozvojový program charakteristické, že v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využít až tří různých UZ.
Postup je také stejný, jen se nezadává úvazek, ale částka příslušného navýšení.
- Do části Rok,Q-Statistika-Evidenční počty byl přidán nový krok "dle invalidity". V tomto kroku je podrobně rozebrán výpočet průměrného přepočteného počtu zaměstnanců včetně jednotlivých stupňů invalidity v rozdělení dle normálního úvazku organizace, i v kombinaci úvazků (37,5 hod./týdně, 40 hod./týdně)

19.11 - V rozborových sestavách Náklady organizace přidána volba tisku sumáře dle středisek a to běžném období i dle výběru.
- Dobírky - přidán krok Rozvojové programy (např. Překrývání v MŠ), kdy v rámci jedné pracovní smlouvy financované ze SR je část hrazena z rozvojového programu (je pod jiným UZ) a tím pádem je nutné tuto část evidovat, účtovat a vykazovat odděleně. Možno využítaž tří různých UZ.
Postup:
1. v číselníku středisek vytvořit samostatné středisko pro příslušný UZ
2. v kroku Aktualizace u Rozvojových programů zadat u příslušného UZ úvazek a středisko UZ - automaticky se dopočítají ostatní položky
3. Rozúčtováníje patrné v následné sestavě a celý proces je dotažen až do výstupu pro účetnictví

19.10 - Pozn.: Jak bylo uvedeno u popisu verze 18.31, není třeba nějakého speciálního postupu pro přechodna rok 2019, vše se provede v rámci programu automaticky, včetně nastavení příslušných parametrů a kalendáře bez ohledu na to, zda byl přechod realizován na verzi 18.31,či 19.10.
- Měsíční vstup-Parametry ... rozšířeny o položku, ve které se uvádí případný příspěvek z FKSP na stravenky - jedná se o tzv. příjem osvobozený od daně, který je nově uveden na výplatní pásce i na mzdových listech.
Při vyplňování počtu stravenek pro příslušné období se automaticky dopočítá i výše tohoto příspěvku a promítne se do měsíčního vstupu a následně do výplatních pásek i do mzdového listu.

18.31 - K dispozici je na našich webových stránkách Lokální kontrolní program LKP1812.ZIP. Tento archiv je nutno rozbalit do složky \isp_kont
- Pro případ nutnosti založení KS pro období 01.2019 jsou již v této verzi Stupnice platových tarifů platné od 1.1.2019.
Je třeba dodržet tento postup:
1. založit kmenový soubor pro období 01.2019
2. krok Utility - Změna platového tarifu ... u zaměstnanců dojde ke změně platového tarifu dle zadaného čísla přílohy v KS.
Pozn.: Oba předchozí kroky zajistí uvedené změny automaticky - není třeba ručních oprav - podmínkou je pouze v Parametrech pod Kmenovým souborem nastavení parametru Vazba na tarifní stupnici na hodnotu "ANO"
V případě, že dojde z nějakých příčin k chybné realizaci výše uvedených změn, je možno zvolit tento postup k nápravě:
a) postavit se do období 12.2018
b) krok Utility - Rušení KS ... zvolit rok 19, najet na MZKS_01.19 a potvrdit rušení
c) opakovat kroky 1. a 2.
Upozornění: Stejně jako v loňském roce je nyní jedno, zda KS pro období 01.2019 bude založen ve verzi 18.31 nebo 19.10. Verze 19.10 bude plynule navazovat na verzi 18.31 a nebude proto řeba nějakých speciálních postupů pro přechod na rok 2019. Rovněž všechny parametry a ostatní soubory budou zaktivovány pouhým založením období 01.2019 bez ohledu zda užíváte verzi 18.31 nebo 19.10.

18.30 - Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období - stejně jako Prohlášení poplatníka - čistý formulář a dle výběru
- Výběry - do okna výběrů přidána položka Příjmení
- Mzdy v zahraničí - jedná se o tzv. přeshraniční přepravy (nikoliv pouze transit) do a z Rakouska a Francie
- týká se zboží i osob
- za dobu strávenou v zahraničí je organizace povinna vyplácet zaměstnanci mzdu ve výši minimální mzdy příslušného státu
- kromě ostatních povinných formulářů musí mít u sebe řidič i mzdové dokumenty, výplatní pásky
- k tomuto účelu lze využít Volitelné příplatky - v textu zadat např. "Minimální mzda Francie" a zadat částku na hod. - zároveň je nutno nastavit v Parametrech výpočtu parametr Mzda v zahraničí na ANO
- Statistické šetření ISPV Trexima Zlín - vzhledem k tomu, že ve sběru dat za celý rok bude již povinná položka "Obor nejvyššího dosaženého vzdělání", je nutno tuto položku u jednotlivých zaměstnanců doplnit - krok Statistika-Statistické šetření-Obor vzdělání. Pro generování této položky je k dispozici webová aplikace v kroku Generování oborů vzdělání.
Postup:
1. spustit krok obor vzdělání - nechat otevřené
2. spustit Generování OV - systémem kopírovat/vložit doplnit obor vzdělání postupně pro jednotlivé zaměstnance
- Projekty EU - Sestavy - nová sestava Dle středisek a jednotlivců - používá se v případech, kdy není rozhodující pořadí projektu, ale pouze středisko pro projekt
- stejná sestava zařazena i v kumulaci za vybrané období v kroku Rok,Q-Kumulace, rekapitulace-projekt EU
- Výplatní pásky - nový krok Samostatná PFD - jednotlivci - tento krok má pomoci především zpracovatelům mezd pro jiné organizace, kdy tato samostatná PDF zašlou příslušné organizaci elektronicky a ta si již zajistí další distribuci ke svým zaměstnancům (elektronicky, papírově)
- Přehled pro ČSSZ - oprava - nutno vyplnit položku corrIDStorna pro typ věty "Z"
- při použití kanálu VREP - identifikátor opravného e-Podani
- v případě kanálu ISDS (datová schránka) - ID datové zprávy
- v případě opravy je nutno vyplnit i Poznámku s komentářem důvodu opravy
- Vazba účto - nový krok - Kumulace dle výběru - možno vytvořit kumulaci dle výběru období OD - DO ... jak pro běžné účto, tak pro účto dle zdrojů financování
- Samostudium pedagogů - položka v rámci celého zpracování je rozšířena na jedno desetinné místo - z důvodu krácení dnů samostudia u nižších úvazků
- před novým stanovením je třeba nejprve provést Nulování samostudia

18.20 - P 1-04, P 1c-01 ... přepracované výkazy dle platné legislativy k 30.9.2018 včetně zadávání podkladů pro zdárné sestavení výkazů (podrobně popsáno v samostatně
zaslaných pokynech a na webu)
- P 1-04 ... po sestavení výkazu je možno provést dodatečné přesuny mezi tarify, odměnami a doplňkovou činností (dosud bylo toto umožněno jen pro OZ)
- Rok,Q-Zdanitelné příjmy,různé ... nová sestava - Seznam zaměstnanců a výše příspěvků OS za vybrané období

Postup pro zdárné sestavení výkazu P 1-04, a P 1c-01 k 30.9.2018

 

 

AKTUALITY - nejnovější změny, informace, úpravy