MZDY A PERSONALISTIKA

Komplexní mzdový systém, zabezpečující zpracování mezd veškerých kategorií pracovníků (měsíční mzdy a platy, hodinové sazby,úkolová, časová, ostatní a kombinovaná mzda do úrovně - středisko - zakázka - výkon) včetně výstupu do účetnictví, s volbou interaktivního nebo dávkového režimu, doplňkové a personální evidence, pracovních smluv, zápočtů, důchodů, generátorů sestav, výkazů Práce (MF) 2-04, (MŠMT) P 1-04, PAM-ID, statistického šetření ISPV, ISCP a IS ZaP (Trexima Zlín s.r.o.), ročního a čtvrtletního zpracování (mzdové listy, průměry,daně, DSSP, zdanitelné příjmy atd.), formuláře pro ZP, SSZ, příkazy k úhradě, ELDP, kompatibilní média, přenos dat přes modem, elektronické bankovnictví, XML výstupy, komunikace přes Portál veřejné správy atd.

Pro SOU, OU a ISŠ dodáváme Odměny za produktivní práci učňů jako samostatný produkt.

Programovací jazyk: WinRedap WR53

Verze programu: monouživatelská, multiuživatelská, síťová

Mzdová agenda zahrnuje tyto hlavní kroky zpracování:

 

Celostátně platné číselníky (např. daňové tabulky) jsou součástí programového vybavení.

Celý systém je provázen tzv. kontextovou nápovědou, která odstraňuje nutnost používání tištěné dokumentace.

Způsob práce v programu je interaktivní, tzn., že při zápisu jakéhokoli datového údaje dochází ihned k jeho zapsání do všech potřebných
souborů. Většinu vstupních údajů lze zadávat průběžně po dobu celého měsíce, výpočet dobírek lze provést dle potřeby x-krát za sebou, aniž
by došlo ke zkreslení výsledku. Převážnou většinu všech výstupních sestav lze vytvořit pro všechny zaměstnance nebo pouze pro určitou
vybranou skupinu či jednotlivce (výběr dle osobního čísla, střediska atd.). Tato variabilnost a pružnost programu velmi zkrátí časovou
náročnost zpracování při složitějších činnostech (např. při sestavování a tvorbě mzdových listů apod.).

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

Komplexní interaktivní systém vedení Podvojného účetnictví pro:

Stoprocentní interaktivní přístup, účetní osnova s vazbou na státní výkaz Příjmů a výdajů, Výkaz DPH a příslušné výkazy, výsledovka, rozvaha, CASH FLOW, komplexní zpracování MTZ, saldokonto odběratelů a dodavatelů s možností vedení v jakékoli cizí měně, prodejky za hotové, operativní vedení majetku, knihy jízd, zakázek, valutová pokladna atd.

(verze pro DOS i Windows)

Účetnictví je dodáváno v rámci kooperace s firmou MultiSOFT - 2000, v.o.s.,Hustopeče.

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ

Komplexní interaktivní systém s provázanými moduly:

Účetnictví je dodáváno v rámci kooperace s firmou MultiSOFT - 2000, v.o.s.,Hustopeče.

Rozpočty pro elektroinstalace / Rozpočty pro zdravotní techniku

Ceníkové číslo materiálu - 11 míst (skupina materiálu - 5 míst, podskupina materiálu - 2 místa, číslo materiálu - 4 místa). Možnost současného udržování několika ceníků materiálu (0 - 99). Jednoduché přepočty ceníkových cen montáže a materiálu koeficientem či procentem vybrané skupiny materiálu. Jednotný pořizovací formulář pro všechny činnosti. Ceny montáže a materiálu lze podle potřeby měnit hned při pořizování. Odpadá tak finální úprava. Kontrolní sestava vypíše všechny upravené hodnoty (rozdíl vůči ceníkovým cenám). Uživatelsky definovatelný počet a druh činností včetně příslušných textů. Výstupní sestavy rozděleny pro koncové uživatele na sestavy s DPH nebo bez DPH, členěny na Úvod, Přehled DPH a Rozpočet. Díky velké parametrizaci a variabilitě lze program použít i pro rozpočty v jiných profesích a oblastech, než jen v oblasti elektroinstalací, např. zdravotní technika, topení, plyn, částečně i stavební práce a pod.

Výpočet osvětlení (pro elektroinstalace)

Velmi jednoduchý, nicméně užitečný program pro výpočet osvětlení obytných prostor, provozoven, výrobních hal apod. Využívá dvě metody výpočtu – metodu tokovou (účinnosti) a metodu poměrných příkonů. Součástí programu jsou číselníky typů zdrojů, svítidel a tabulka účinností. Výstupy lze použít jako přílohu k projektům.
Zpět